ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie wzoru mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia

Na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Mundur leśnika składa się z munduru wyjściowego, codziennego i terenowego.

§ 2. 1. Mundur wyjściowy stanowi:

1) marynarka w kolorze oliwkowozielonym;

2) spodnie lub spódnica w kolorze oliwkowozielonym;

3) koszula w kolorze białym;

4) krawat w kolorze zielonym;

5) płaszcz wiosenno-jesienny w kolorze oliwkowozielonym;

6) kurtka zimowa w kolorze ciemnozielonym;

7) czapka w kolorze zielonym;

8) kapelusz do płaszcza w kolorze zielonym.

2. Wzór munduru wyjściowego leśnika, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Mundur codzienny stanowi:

1) koszula w kolorze oliwkowozielonym z długim i krótkim rękawem;

2) spodnie lub spódnica w kolorze oliwkowozielonym;

3) sweter, kamizelka i bluza z polaru w kolorze ciemnozielonym;

4) kurtka w kolorze zielonym;

5) czapka w kolorze zielonym, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 7;

6) czapka zimowa w kolorze zielonym.

2. Wzór munduru codziennego leśnika, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Mundur terenowy stanowi:

1)w zestawie letnim — bluza i spodnie z wzorem panterki na zielonym tle;

2) w zestawie zimowym — kurtka i spodnie z wzorem panterki na zielonym tle;

3) czapka letnia i zimowa z wzorem panterki na zielonym tle.

2. Wzór munduru terenowego leśnika, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Mundur wyjściowy uzupełniają:

1) szalik w kolorze zielonym;

2) rękawice w kolorze brązowym;

3) skarpety w kolorze zielonym;

4) półbuty w kolorze brązowym.

2. Mundur codzienny uzupełniają:

1) peleryna w kolorze zielonym;

2) półbuty w kolorze brązowym na grubej zelówce.

3. Mundur terenowy uzupełniają:

1) rękawice w kolorze czarnym;

2) buty wielosezonowe w kolorze czarnym lub brązowym.

§ 6. 1. Na czapkach munduru leśnika jest umieszczony stylizowany wizerunek orła w kolorze srebrnym, wykonany z metalu.

2. Stylizowany wizerunek orła i jego umieszczenie na czapce jest określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3.  Na guzikach zewnętrznych munduru leśnika, wykonanych z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, jest umieszczony stylizowany wizerunek orła.

§ 7. 1. Na kapeluszu munduru wyjściowego noszonego przez pracownika Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jest umieszczony stylizowany wizerunek gałązki modrzewia w kolorze srebrnym, wykonany z metalu.

2. Wizerunek gałązki modrzewia oraz sposób jej umieszczenia jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 8. Do munduru leśnika ustala się następujące oznaki:

1) identyfikacyjne;

2) służbowe.

§ 9. 1. Oznaki identyfikacyjne mają postać naszywki z haftowanym napisem:

1) „Służba Leśna” — dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zaliczonych do Służby Leśnej z zastrzeżeniem pkt 2, noszonej na lewym rękawie płaszcza, kurtki i bluzy oraz nad lewą kieszenią koszuli, swetra, kamizelki i bluzy z polaru;

2) „Straż Leśna” — dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zaliczonych do Służby Leśnej, zatrudnionych w Straży Leśnej, noszonej na lewym rękawie płaszcza, kurtki i bluzy oraz nad lewą kieszenią koszuli, swetra, kamizelki i bluzy z polaru;

3) „Starostwo w ...” (z odpowiednią nazwą miejscowości) — dla pracowników starostw bezpośrednio zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, noszonej na lewym rękawie przedmiotów munduru;

4) „Akademia Rolnicza w ... (z odpowiednią nazwą miasta) Leśny Zakład Doświadczalny w ...” (z odpowiednią nazwą miejscowości) — dla pracowników leśnych zakładów doświadczalnych szkół wyższych sprawujących bezpośredni nadzór i zarząd nad lasami Skarbu Państwa, noszonej na lewym rękawie przedmiotów munduru;

5) „Technikum Leśne w ...” (z odpowiednią nazwą miejscowości) albo „Zespół Szkół Leśnych w ...” (z odpowiednią nazwą miejscowości) — dla dyrektorów, nauczycieli i uczniów średnich leśnych szkół zawodowych, noszonej na lewym rękawie przedmiotów munduru.

2. Oznaki identyfikacyjne umieszcza się w odległości 8 cm od zakończenia szwu ramiennego w główce rękawa.

3. Wzory oznak identyfikacyjnych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 10. 1. Oznaki służbowe z aksamitu w kolorze ciemnozielonym haftowane są bajorkiem:

1) w kolorze złotym — dla pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną;

2) w kolorze srebrnym — dla pozostałych osób uprawnionych do noszenia munduru leśnika.

2. Do oznak służbowych stosuje się wypustki w kolorze:

1) złotym — dla pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;

2) żółtym — dla kierowników zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym;

3) sjeny palonej — dla pracowników regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych;

4) zielonym — dla średnich leśnych szkół zawodowych oraz leśnych zakładów doświadczalnych szkół wyższych;

5) niebieskim — dla pracowników starostw bezpośrednio zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

3. Oznaki służbowe umieszcza się na klapach marynarki.

4.  Wzory oznak służbowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2007 r. (poz. 342)

Załącznik 7

WZORY OZNAK SŁUŻBOWYCH


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 i Nr 245, poz. 1775.

3) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. z 1999 r. Nr 19, poz. 169), które na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462, Nr 189, poz. 1604 i Nr 267, poz. 2257 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 220, poz. 1601 i Nr 251, poz. 1848) utraciło moc z upływem dnia 1 lipca 2006 r.