ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody

Na podstawie art. 113 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres informacji dotyczący form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, gromadzonych w centralnym rejestrze form ochrony przyrody, zwanym dalej „rejestrem”;

2) organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia rejestru;

3) sposób aktualizacji rejestru oraz udostępniania danych zawartych w rejestrze.

§ 2. 1. W rejestrze są gromadzone następujące ogólne informacje zawierające:

1) wskazanie formy ochrony przyrody;

2) nazwę formy ochrony przyrody;

3) datę utworzenia, ustanowienia albo wyznaczenia formy ochrony przyrody;

4) tytuł aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu albo wyznaczeniu formy ochrony przyrody wraz ze wskazaniem miejsca jego ogłoszenia;

5) tytuły innych istniejących aktów prawnych dotyczących utworzonej, ustanowionej albo wyznaczonej formy ochrony przyrody, wraz ze wskazaniem miejsca ich ogłoszenia;

6) opis tekstowy przebiegu granicy formy ochrony przyrody, a w przypadku pomnika przyrody — opis tekstowy jego położenia;

7) opis przebiegu granicy formy ochrony przyrody w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, a w przypadku pomnika przyrody, dla którego nie można określić granicy, wskazanie współrzędnych geodezyjnych położenia pomnika przyrody, oddzielnie dla każdego obiektu tworzącego pomnik, w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), lub w układzie Światowego Systemu Geodezyjnego (WGS 84), z dokładnością odpowiadającą prowadzonej na danym terenie mapie zasadniczej lub mapie numerycznej terenów zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zwanej dalej „leśną mapą numeryczną”;

8) opis przebiegu granicy formy ochrony przyrody, a w przypadku pomnika przyrody — opis jego położenia, z wykorzystaniem baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, albo leśnej mapy numerycznej;

9) nazwę sprawującego nadzór nad formą ochrony przyrody;

10) informację o objęciu całości formy ochrony przyrody albo jej części ochroną na podstawie prawa międzynarodowego, jeżeli została objęta, tytuł umowy międzynarodowej lub programu, na których podstawie została objęta.

2. W rejestrze są gromadzone następujące szczegółowe informacje zawierające:

1) dla parku narodowego:

a) wskazanie jego powierzchni określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,

b) wskazanie powierzchni jego otuliny określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,

c) opis przebiegu granicy jego otuliny:

— w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub w układzie WGS 84, z dokładnością odpowiadającą prowadzonej na danym terenie mapie zasadniczej lub leśnej mapie numerycznej,

— z wykorzystaniem baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub leśnej mapy numerycznej,

d) tytuły aktów prawnych o ustanowieniu planu ochrony albo zadań ochronnych, jeżeli zostały ustanowione, wraz ze wskazaniem miejsca ich ogłoszenia,

e) wskazanie z planu ochrony albo z zadań ochronnych dla parku narodowego powierzchni i przebiegu granic obszarów ochrony ścisłej, czynnej oraz krajobrazowej w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub w układzie WGS 84, z dokładnością odpowiadającą prowadzonej na danym terenie mapie zasadniczej lub leśnej mapie numerycznej;

2) dla rezerwatu przyrody:

a) wskazanie jego powierzchni określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,

b) wskazanie powierzchni jego otuliny, jeżeli istnieje, określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,

c) wskazanie rodzaju, typu i podtypu rezerwatu przyrody zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwanej dalej „ustawą”,

d) określenie celów jego ochrony,

e) opis przebiegu granicy jego otuliny, jeżeli istnieje:

— w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub w układzie WGS 84, z dokładnością odpowiadającą prowadzonej na danym terenie mapie zasadniczej lub leśnej mapie numerycznej,

— z wykorzystaniem baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, albo leśnej mapy numerycznej,

f) tytuły aktów prawnych o ustanowieniu planu ochrony albo zadań ochronnych, jeżeli zostały ustanowione, wraz ze wskazaniem miejsca ich ogłoszenia,

g) wskazanie z planu ochrony albo z planu zadań ochronnych powierzchni i przebiegu granic obszarów ochrony ścisłej, czynnej oraz krajobrazowej, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub w układzie WGS 84, z dokładnością odpowiadającą prowadzonej na danym terenie mapie zasadniczej lub leśnej mapie numerycznej;

3) dla parku krajobrazowego:

a) wskazanie jego powierzchni określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,

b) wskazanie powierzchni jego otuliny, jeżeli istnieje, określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,

c) określenie szczególnych celów jego ochrony,

d) opis przebiegu granicy jego otuliny, jeżeli istnieje:

— w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub w układzie WGS 84, z dokładnością odpowiadającą prowadzonej na danym terenie mapie zasadniczej lub leśnej mapie numerycznej,

— z wykorzystaniem baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, albo leśnej mapy numerycznej,

e) tytuł aktu prawnego o ustanowieniu planu ochrony, jeżeli został ustanowiony, wraz ze wskazaniem miejsca jego ogłoszenia;

4) dla obszaru chronionego krajobrazu:

a) wskazanie jego powierzchni określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,

b) opis jego wartości przyrodniczej;

5) dla obszarów Natura 2000:

a) wskazanie obszaru Natura 2000 zgodnie z art. 25 ustawy,

b) podanie kodu obszaru Natura 2000,

c) wskazanie jego powierzchni określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,

d) tytuły aktów prawnych o ustanowieniu planu zadań ochronnych albo planu ochrony, dla części lub całości obszaru Natura 2000, jeżeli zostały ustanowione, wraz ze wskazaniem miejsca ich ogłoszenia;

6) dla pomnika przyrody:

a) wskazanie pomnika przyrody, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy,

b) wskazanie jego powierzchni, o ile ją posiada, określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,

c) dla tworów przyrody:

— żywej — określenie gatunku drzewa lub krzewu z podaniem nazwy polskiej i łacińskiej, wysokości i pierśnicy oraz opis wartości przyrodniczej,

— nieożywionej — określenie długości, szerokości, wysokości oraz krótka charakterystyka geologiczna;

7) dla stanowiska dokumentacyjnego:

a) wskazanie stanowiska dokumentacyjnego wynikające z art. 41 ustawy,

b) wskazanie jego powierzchni określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,

c) wskazanie celów jego ochrony,

d) wskazanie, czy jest naturalne czy antropogeniczne,

e) krótka charakterystyka geologiczna;

8) dla użytku ekologicznego:

a) wskazanie użytku ekologicznego zgodnie z art. 42 ustawy,

b) wskazanie jego powierzchni określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,

c) wskazanie szczególnych celów jego ochrony,

d) opis jego wartości przyrodniczej;

9) dla zespołu przyrodniczo-krajobrazowego:

a) wskazanie jego powierzchni określonej w aktach prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,

b) wskazanie szczególnych celów jego ochrony,

c) opis jego wartości przyrodniczej i krajobrazowej.

§ 3. 1. Rejestr zawiera również geometryczne granice formy ochrony przyrody, według modelu pojęciowego danych przestrzennych określającego strukturę oraz dokładność bazy geometrycznej formy ochrony przyrody.

2. Model pojęciowy danych przestrzennych określający strukturę oraz dokładność bazy geometrycznej formy ochrony przyrody określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rejestr jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm. 3) ), umożliwiającego zarządzanie danymi przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska.

§ 5. 1. Dane w rejestrze są gromadzone i aktualizowane w sposób ciągły.

2. Dane w rejestrze pochodzą z aktów prawnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 i 5, oraz są uzyskiwane na podstawie tych aktów.

3. Wpis do rejestru polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych, o których mowa w § 2 i 3.

4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska dokonuje wpisu do rejestru informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 oraz § 3.

5. Regionalny dyrektor ochrony środowiska dokonuje wpisu do rejestru informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz § 3.

6. Dyrektor parku narodowego, sejmik województwa, rada gminy dokonują, w zakresie swoich właściwości, wpisu informacji, o których mowa w § 2 i 3, przez zamieszczenie ich w formularzu dostępnym na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

7. Dane zamieszczane przez dyrektora parku narodowego w formularzu, o którym mowa w ust. 6, są weryfikowane i zamieszczane w rejestrze przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

8. Dane zamieszczane przez sejmik województwa oraz radę gminy w formularzu, o którym mowa w ust. 6, są weryfikowane i zamieszczane w rejestrze przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

9. Wpisu do rejestru dokonuje się z chwilą zamieszczenia w nim danych oraz nadania niepowtarzalnego identyfikatora formy ochrony przyrody.

§ 6. 1. Zmian danych w rejestrze wynikających z aktów prawnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, dokonuje się w ciągu 30 dni od daty wejścia w życie aktu prawnego, na którego podstawie dokonano zmiany.

2. Wykreślenia danych z rejestru dokonuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w ciągu 30 dni od daty wejścia w życie aktu prawnego, na którego podstawie dokonano zniesienia formy ochrony przyrody.

§ 7. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez zamieszczenie ich na stronach internetowych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

§ 8. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz regionalni dyrektorzy ochrony środowiska gromadzą dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub jego aktualizację oraz wykreślenie z rejestru.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 985.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 iNr73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.