ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wpływach z tytułu opłaty za substancje kontrolowane

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór sprawozdania o wpływach z tytułu opłaty za substancje kontrolowane, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2005 r. (poz. 108)

WZÓR

SPRAWOZDANIE O WPŁYWACH Z TYTUŁU OPŁATY ZA SUBSTANCJE KONTROLOWANE

(PDF)1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).