ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości stawki opłaty za substancje kontrolowane 2)

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wysokość stawki opłaty za wprowadzanie po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej substancji kontrolowanych, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową.

2. Wysokość stawki opłaty za wodorochlorofluorowęglowodory – HCFC, będące również składnikami mieszanin, zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wysokość stawki opłaty za chlorofluorowęglowodory – CFC i bromometan, będące również składnikami mieszanin, zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2005 r. (poz. 107)

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2)  Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 12 listopada 2004 r. pod numerem 2004/0458/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z późn. zm.).