ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza 2)

Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres i sposób przekazywania Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska informacji o:

a) wynikach klasyfikacji stref, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej „ustawą”,

b) wynikach pomiarów, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy,

c) wynikach oceny poziomów substancji w powietrzu i o wynikach klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ustawy, odrębnie dla każdej substancji i odrębnie dla każdej strefy,

d) stwierdzonym przekroczeniu poziomu alarmowego substancji w powietrzu, o którym mowa w art. 93 ustawy;

2) zakres i sposób przekazywania ministrowi właściwemu do spraw środowiska:

a) informacji o uchwaleniu programu ochrony powietrza,

b) informacji o uchwaleniu planu działań krótkoterminowych,

c) sprawozdania z realizacji programu ochrony powietrza,

d) sprawozdania z realizacji planu działań krótkoterminowych.

§ 2. 1. Wyniki klasyfikacji stref, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po ostatnim roku kalendarzowym, z którego dane wykorzystano do dokonania klasyfikacji stref.

2. Zakres przekazywanych informacji o wynikach klasyfikacji stref, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Wyniki klasyfikacji stref przekazuje się w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej lub w układzie systemu teleinformatycznego wdrożonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz w postaci papierowej.

§ 3. 1. Wyniki pomiarów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminach:

1) do dnia 15 listopada roku poprzedzającego wykonanie pomiarów jakości powietrza na podstawie art. 89 ustawy — informacje dotyczące programu pomiarowego;

2) do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni — zweryfikowane roczne serie wyników pomiarów poziomów substancji w powietrzu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy;

3) do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy — wstępnie zweryfikowane miesięczne serie wyników pomiarów poziomów substancji w powietrzu uzyskanych za pomocą metod automatycznych i manualnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, z wyjątkiem wyników pomiarów składu chemicznego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, depozycji całkowitej i rtęci całkowitej w stanie gazowym;

4) do 60 dni od końca miesiąca, w którym były prowadzone pomiary — wstępnie zweryfikowane miesięczne serie wyników pomiarów poziomów ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10;

5) do 90 dni od końca miesiąca, w którym były prowadzone pomiary — wstępnie zweryfikowane miesięczne serie wyników pomiarów poziomów substancji w pyle PM2,5, masy całkowitej zanieczyszczeń, która przedostaje się z atmosfery na powierzchnię na określonym obszarze w danym czasie (depozycja całkowita), i rtęci całkowitej w stanie gazowym;

6) niezwłocznie — niezweryfikowane wyniki pomiarów z punktu pomiarowego, w którym są prowadzone ciągłe automatyczne pomiary stężeń zanieczyszczeń.

2. Zakres przekazywanych wyników pomiarów, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Wyniki przekazuje się w postaci elektronicznej, w układzie systemu teleinformatycznego wdrożonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, za pomocą tego systemu.

§ 4. 1. Wyniki corocznej oceny poziomów substancji w powietrzu i wyniki klasyfikacji stref, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku za rok poprzedni.

2. Zakres przekazywanych wyników, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3. Wyniki przekazuje się w postaci elektronicznej, w układzie systemu teleinformatycznego wdrożonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, za pomocą poczty elektronicznej oraz w postaci papierowej.

§ 5. 1. Informacje o stwierdzonym w dniu poprzednim przekroczeniu poziomu alarmowego substancji w powietrzu, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. d, wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska nie później niż do godziny 1000 danego dnia roboczego.

2. Zakres przekazywanych informacji, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3. Informacje przekazuje się w postaci elektronicznej, w układzie systemu teleinformatycznego wdrożonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, za pomocą tego systemu.

§ 6. 1. Informacja o uchwaleniu programu ochrony powietrza, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. a, obejmuje:

1) opracowanie tekstowe programu ochrony powietrza;

2) uchwałę sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza;

3) zestawienie informacji o programie ochrony powietrza.

2. Zakres i układ przekazywanych informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

3. Informację przekazuje się w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej oraz w postaci papierowej.

§ 7. 1. Informację o uchwaleniu planu działań krótkoterminowych, o której mowa w § 1 pkt 2 lit. b, zarząd województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska niezwłocznie po ogłoszeniu uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych lub uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, którego częścią jest plan działań krótkoterminowych.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

1) opracowanie tekstowe planu działań krótkoterminowych;

2) uchwałę w sprawie planu działań krótkoterminowych.

3. Jeżeli plan działań krótkoterminowych jest częścią programu ochrony powietrza, informację określoną w ust. 2 można przekazać łącznie z informacją, o której mowa w § 6 ust. 1.

4. Informację przekazuje się w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej oraz w postaci papierowej.

§ 8. 1. Sprawozdanie z realizacji programu ochrony powietrza, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. c, zawiera informacje o:

1) kierunkach i zakresie podjętych działań priorytetowych w tym o zmianach w jakości paliw dopuszczonych do stosowania na określonym terenie, zastosowaniu najlepszych dostępnych technik i podjęciu innych działań ograniczających emisję substancji do powietrza, jeżeli były planowane;

2) stanie zaawansowania podjętych działań o których mowa w pkt 1;

3) nakładach, w tym środkach finansowych, dotychczas poniesionych oraz przewidywanych do poniesienia na działania, o których mowa w pkt 1;

4) ograniczeniu emisji substancji do powietrza.

2. Sprawozdanie z realizacji planu działań krótkoterminowych o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. d, zawiera informacje o podjętych działaniach które miały na celu:

1) zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu;

2) ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.

3. Zakres i układ przekazywanych sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2, są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

4. Sprawozdanie przekazuje się w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej oraz w postaci papierowej.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 3 ust. 1 pkt 1 i 5, który wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2013 r. 4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. (poz. 1034)

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących aktów prawnych Unii Europejskiej:

1) dyrektywy 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str. 3);

2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1);

3) decyzji wykonawczej Komisji 2011/850/WE z dnia 12 grudnia 2011 r. ustanawiającej zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza (Dz. Urz. UEL 335 z 17.12.2011, str. 86).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341 oraz z 2012 r. poz. 460 i 951.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. Nr 216, poz. 1377), które zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 460) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.