ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) niezbędny zakres informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania;

2) sposób prowadzenia bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie, zwanej dalej „bazą danych”;

3) wzór raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem.

§ 2. 1. Niezbędnym zakresem informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania, w celu prowadzenia bazy danych, są objęte następujące dane o:

1) masie, numerze i nazwie grupy oraz numerze i nazwie rodzaju zebranego sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt;

2) masie, numerze i nazwie grupy oraz numerze i nazwie rodzaju zużytego sprzętu przekazanego i przyjętego do zakładu przetwarzania, przetworzonego zużytego sprzętu, a także o masie oraz o kodzie i nazwie rodzaju odpadów powstałych po przetworzeniu, przekazanych i przyjętych do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku oraz unieszkodliwiania;

3) masie oraz o kodzie i nazwie rodzaju odpadów poddanych recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku;

4) miejscach zbierania zużytego sprzętu, instalacjach do recyklingu oraz innego niż recykling procesu odzysku;

5) masie, ilości, numerze i nazwie grupy oraz numerze i nazwie rodzaju wprowadzonego do obrotu sprzętu;

6) masie sprzętu oświetleniowego, w którym łączna masa metali, minerałów, szkła lub drewna przekracza 90 % masy wyrobu;

7) masie zużytego sprzętu lub części składowych pochodzących ze zużytego sprzętu przekazanych do ponownego użycia;

8) osiągniętych poziomach zbierania zużytego sprzętu, osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu oraz wysokości opłaty produktowej za nieosiągnięcie określonego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu.

2. Niezbędnym zakresem informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania, w celu prowadzenia bazy danych, jest objęty również wykaz przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zawierający następujące dane:

1) numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

2) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;

4) REGON, o ile taki posiada;

5) numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

6) dodatkowo dla:

a) wprowadzającego sprzęt — informację o umowie z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

b) zbierającego zużyty sprzęt— informację o miejscach zbierania zużytego sprzętu oraz informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, w tym numer decyzji oraz oznaczenie organu, który wydał decyzję,

c) prowadzącego zakład przetwarzania — informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, w tym numer decyzji oraz oznaczenie organu, który wydał decyzję, adresy zakładów przetwarzania oraz informację o wdrożonym systemie jakości albo jego braku, informację o zdolnościach przetwórczych zakładu przetwarzania,

d) prowadzącego działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku — informację o decyzjach związanych z recyklingiem oraz decyzjach związanych z odzyskiem, w tym numer decyzji oraz oznaczenie organu, który wydał decyzję, informację o stosowanym procesie odzysku, informację o miejscu prowadzenia działalności, informację o kodzie i nazwie przyjmowanych odpadów oraz informację o wdrożonym systemie jakości albo jego braku.

e) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego — wykaz wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy.

§ 3. 1. Baza danych jest prowadzona na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817).

2. Baza danych jest prowadzona zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych oraz zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3. Baza danych jest prowadzona w sposób zapewniający zgodność programową i zgodność danych.

4. Układ informacji bazy danych, o których mowa w § 2 ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

5. Wyodrębnioną część bazy danych stanowi wykaz przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

6. Przetwarzanie danych w bazie danych następuje przez wybór jednego lub kilku kryteriów wyboru danych, a w szczególności:

1) numeru rejestrowego;

2) firmy;

3) numeru i nazwy grupy sprzętu;

4) numeru i nazwy rodzaju sprzętu;

5) zdolności przetwórczych zakładu przetwarzania oraz instalacji służącej do recyklingu lub odzysku;

6) kodu i nazwy rodzaju odpadów;

7) rodzaju prowadzonej działalności;

8) rodzaju procesu recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku.

7. Aktualizacja danych w bazie danych jest dokonywana niezwłocznie po uzyskaniu informacji.

§ 4. Roczny raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem obejmuje:

1) część opisową zawierającą:

a) informacje o ilości wpisanych i wykreślonych podmiotów z rejestru,

b) informacje o umowach zawartych pomiędzy wprowadzającymi sprzęt a organizacjami odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

c) informacje o prowadzonych procesach odzysku oraz zdolnościach przetwórczych zakładów przetwarzania oraz instalacji, w których prowadzony jest recykling bądź inne niż recykling procesy odzysku,

d) informacje i wnioski o istniejącym systemie zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych,

e) informacje o ilości zebranego zużytego sprzętu, odpadów poddanych recyklingowi i innym niż recykling procesom odzysku oraz osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu,

f) opis przeprowadzonych kontroli zawierający wskazanie ilości podmiotów skontrolowanych — oddzielnie dla prowadzących działalność w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu i oddzielnie dla pozostałych przedsiębiorców oraz wyniki tych kontroli;

2) tabele zawierające informacje o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem, których wzory są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie (Dz. U. Nr 21, poz. 161).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 3 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2009 r. (poz. 1092)

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).