ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami

Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór i zakres rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami.

§ 2. 1. Roczny raport o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami sporządzany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i przekazywany ministrowi właściwemu do spraw środowiska obejmuje następujący zakres:

1) część opisową zawierającą w szczególności:

a) informacje dotyczące liczby i rodzaju wpisanych i wykreślonych podmiotów z rejestru, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,

b) informacje dotyczące rodzajów, liczby i masy wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów,

c) informacje dotyczące masy zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych oraz osiągniętego poziomu zbierania,

d) informacje dotyczące:

— masy zużytych baterii i zużytych akumulatorów przyjętych do zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,

— masy zużytych baterii i zużytych akumulatorów przetworzonych w zakładach przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów oraz prowadzonych w tych zakładach procesów przetwarzania i recyklingu,

e) opis przeprowadzonych kontroli wskazujący liczbę podmiotów skontrolowanych, w tym oddzielnie dla wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, oraz wyniki tych kontroli, w tym informacje o wydanych decyzjach o wycofaniu z obrotu baterii lub akumulatorów niespełniających wymagań określonych w art. 8 i 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,

f) wskazanie najczęściej stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości,

g) informacje dotyczące decyzji o wstrzymaniu dystrybucji baterii lub akumulatorów niespełniających wymagań określonych w art. 8 i 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,

h) informacje o masie i rodzajach przetworzonych poza terytorium kraju zużytych baterii i zużytych akumulatorów, wraz ze wskazaniem kraju wywozu;

2) część tabelaryczną zawierającą tabelę z informacjami o funkcjonowaniu systemu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami.

2. Wzór tabeli, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).