ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami

Na podstawie art. 37 ust. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zrn. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa niezbędny zakres informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposób prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

§ 2. 1. Obowiązkiem zbierania i przetwarzania, o którym mowa w § 1, obejmuje się następujące informacje:

1) o ilości i rodzajach wytworzonych odpadów;

2) o ilości i rodzajach odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ogółem, w tym z gospodarstw domowych;

3) o ilości i rodzajach zbieranych odpadów;

4) o sposobach gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów, z podaniem metod odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

5) o gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi, z wyszczególnieniem składu i właściwości komunalnych osadów ściekowych oraz miejsc ich stosowania;

6) o rejestrze wydanych decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz decyzji zmieniających i decyzji, które utraciły moc, wraz z zestawieniem rejestrów posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów;

7) o gminnych, powiatowych i wojewódzkich planach gospodarki odpadami oraz o sprawozdaniach z ich realizacji;

8) o instalacjach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyodrębnieniem składowisk odpadów, spalarni odpadów i współspalarni odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

9) o gospodarowaniu pojazdami wycofanymi z eksploatacji, przyjętymi do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów;

10) o frakcjach materiałowych uzyskiwanych przez przedsiębiorców prowadzących strzępiarki w wyniku próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji;

11) uzyskiwane na podstawie odrębnych przepisów o odpadach.

2. W wojewódzkiej bazie danych zbiera się i przetwarza informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczące danego województwa.

3. W centralnej bazie danych zbiera się i przetwarza informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczące odrębnie każdego województwa oraz całego kraju.

§ 3. 1. Centralna baza danych jest prowadzona w taki sposób, aby zbieranie danych odbywało się z wykorzystaniem raportów wojewódzkich i sprawozdań, o których mowa w przepisach o odpadach.

2.  Wojewódzka baza danych jest prowadzona w taki sposób, aby zbieranie danych odbywało się z wykorzystaniem zbiorczych zestawień danych i sprawozdań, o których mowa w przepisach o odpadach.

3.  Zbieranie danych dla centralnej bazy danych odbywa się w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem wojewódzkich baz danych.

4. Zbieranie danych dla wojewódzkiej bazy danych odbywa się w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem wojewódzkiej bazy danych oraz w formie pisemnej.

§ 4. 1. Centralna baza danych i wojewódzka baza danych są prowadzone w formie bazy danych dostępnej przy użyciu środków elektronicznych.

2. Centralna baza danych i wojewódzka baza danych są prowadzone w sposób zapewniający zgodność programową i zgodność danych tych baz.

3. Centralna baza danych i wojewódzka baza danych mają jednakowe interfejsy.

4. Odpowiadające sobie pola opisowe w centralnej bazie danych i wojewódzkiej bazie danych mają jednakowe nazwy oraz jednakowy format i typ zawartości danych.

5. Pola opisowe, o których mowa w ust. 4, mają określoną niestandardową liczbę znaków pozwalającą na wpisanie w nich odpowiednio kilku numerów decyzji administracyjnych oraz szczegółowego opisu sposobu postępowania, jak również pozwalają na wpisanie dodatkowych informacji.

§ 5. Administratorzy centralnej bazy danych i wojewódzkiej bazy danych wykonują kopie danych zawartych w bazach danych, w celu zabezpieczenia ich przed utratą, oraz przenoszą je na inne nośniki danych, okresowo, nie rzadziej niż raz w roku.

§ 6. 1. Centralna baza danych i wojewódzka baza danych są prowadzone w następujący sposób, który umożliwia:

1) przetwarzanie danych przez wybór jednego lub wielu z kryteriów przetwarzania danych stanowiących informacje zamieszczane w zbiorczym zestawieniu danych i sprawozdaniach, o których mowa w przepisach o odpadach;

2) generowanie w ramach struktury centralnej bazy danych i wojewódzkiej bazy danych, zgodnie z wybranymi kryteriami, raportów zawierających sumy odpowiadające wybranym kryteriom;

3) eksportowanie wygenerowanych raportów do plików w następujących formatach: doc, xls oraz pdf.

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są określone w załączniku do rozporządzenia.

3.  Informacje, które podlegają udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm. 3) ), są generowane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 7. Centralna baza danych i wojewódzka baza danych są prowadzone w sposób umożliwiający graficzną prezentację danych obejmującą przedstawienie rozmieszczenia wytwórców odpadów oraz instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów odpowiednio na opracowanej w państwowym systemie odniesień przestrzennych mapie kraju, województwa, powiatu oraz gminy.

§ 8. 1. Administratorzy centralnej bazy danych i wojewódzkiej bazy danych wykonują aktualizację baz danych.

2. Administrator wojewódzkiej bazy danych wykonuje aktualizację danych zawartych w wojewódzkiej bazie danych w formie korekty raportu wojewódzkiego raz w miesiącu.

3. Administrator centralnej bazy danych wykonuje aktualizację danych zawartych w centralnej bazie danych niezwłocznie po uzyskaniu korekty raportu wojewódzkiego.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 203, poz. 1351 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 122, poz. 695, Nr 132, poz. 766, Nr 135, poz. 789, Nr 152, poz. 897, Nr 163, poz. 981, Nr 170, poz. 1015 i Nr 178, poz. 1060.