ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic

Na podstawie art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzory tablic informujących o nazwie form ochrony przyrody oraz o zakazach obowiązujących na obszarach lub w stosunku do tych form.

§ 2. 1. Ustala się wzory tablic informujących o nazwie następujących form ochrony przyrody:

1) parku narodowego;

2) rezerwatu przyrody;

3) parku krajobrazowego;

4) obszaru chronionego krajobrazu;

5) obszaru Natura 2000;

6) pomnika przyrody;

7) stanowiska dokumentacyjnego;

8) użytku ekologicznego;

9) zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.

2. Wzór tablicy informującej o nazwie form ochrony przyrody, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5 i 7–9, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzór tablicy informującej o nazwie pomnika przyrody będącego pojedynczym tworem przyrody żywej lub nieożywionej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Wzór tablicy informującej o nazwie pomnika przyrody będącego skupiskiem tworów przyrody żywej lub nieożywionej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. Wzór tablicy informującej o zakazach obowiązujących na obszarach lub w stosunku do form ochrony przyrody wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1–3 oraz pkt 7 i 8 określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru tablic obwieszczających o obowiązujących ograniczeniach i zakazach z zakresu ochrony przyrody (Dz. U. Nr 8, poz. 82).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. (poz. 2665)

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).