ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ŚRODOWISKA 1) , MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 2) , MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 3) , ORAZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 4)

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego

Na podstawie art. 88j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm. 5) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania dotyczące opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego;

2) skalę map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — Prawo wodne — rozumie się przez to ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne;

2) obszarze zagrożenia powodziowego — rozumie się przez to obszary, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy — Prawo wodne;

3) klasach użytkowania terenu — rozumie się przez to formy gospodarczego wykorzystania powierzchni terenu, wyznaczone na potrzeby opracowania map ryzyka powodziowego w celu określenia wartości potencjalnych strat powodziowych.

§ 2. 1. Mapy zagrożenia powodziowego przygotowuje się w dwóch zestawach tematycznych:

1) mapę zagrożenia powodziowego wraz z głębokością wody;

2) mapę zagrożenia powodziowego wraz z prędkościami przepływu wody i kierunkami przepływu wody.

2. Mapy zagrożenia powodziowego, o których mowa w ust. 1, wykonuje się oddzielnie dla każdego z obszarów zagrożenia powodziowego.

3. Mapę zagrożenia powodziowego, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wykonuje się w przypadku wyznaczenia obszaru zagrożenia powodziowego za pomocą modelowania dwuwymiarowego dla terenów, o których mowa w § 6 ust. 2.

4. Nie wykonuje się mapy zagrożenia powodziowego, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dla powodzi od strony morza i morskich wód wewnętrznych.

§ 3. 1. Przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, uwzględnia się oznaczenie na mapach następujących elementów:

1) głębokości wody;

2) granic obszaru zagrożenia powodziowego;

3) maksymalnych rzędnych zwierciadła wody wynikających z modelowania hydraulicznego;

4) rzędnych korony wałów przeciwpowodziowych w przekrojach poprzecznych, które zostaną wykorzystane do obliczeń modelowych;

5) cieków naturalnych i kanałów;

6) nazw cieków naturalnych i kanałów;

7) kilometraży rzeki z punktami co 500 m;

8) zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa;

9) nazw miejscowości;

10) podziału arkuszowego map topograficznych w skali 1:10 000, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych o którym mowa w przepisach o państwowym systemie odniesień przestrzennych, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287).

2. Przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, uwzględnia się w szczególności oznaczenie na mapach:

1) wartości prędkości przepływu wody;

2) kierunków przepływu wody;

3) elementów wymienionych w ust. 1 pkt 2-10.

§ 4. Przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, dla powodzi od strony morza i morskich wód wewnętrznych uwzględnia się w szczególności oznaczenie na mapach:

1) elementów wymienionych w § 3 ust. 1;

2) obszarów morskich, o których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm. 6) ), oraz ich nazw;

3) kilometrażu brzegu morskiego z punktami co 500 m;

4) granic pasa technicznego brzegu morskiego;

5) granic pasa ochronnego brzegu morskiego;

6) granic portów i przystani morskich.

§ 5. 1. Obszar zagrożenia powodziowego wyznacza się na podstawie rzędnych zwierciadła wody, uzyskanych w wyniku matematycznego modelowania hydraulicznego, z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej (GIS), bazując na numerycznym modelu terenu (NMT).

2. Obszary zagrożenia powodziowego przedstawia się jako obiekty powierzchniowe, z przyporządkowaną wartością prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi.

3. Przy wyznaczaniu obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 pkt 3 lit. b-d ustawy — Prawo wodne, do modelowania hydraulicznego przyjmuje się przepływ o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%, czyli raz na 100 lat.

§ 6. 1. Matematyczne modelowanie hydrauliczne wykonuje się za pomocą modeli:

1) jednowymiarowego modelu przepływu (1D), w którym wektor prędkości ma jedną niezerową składową;

2) dwuwymiarowego modelu przepływu (2D), w którym wektor prędkości ma dwie niezerowe składowe.

2. Modelowanie dwuwymiarowe wykonuje się dla miast wojewódzkich i miast na prawach powiatu oraz innych miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 000 osób.

3. Dla terenów innych niż wymienione w ust. 2 wykonuje się modelowanie jednowymiarowe.

4. Nie wyklucza się opracowania modeli dwuwymiarowych dla terenów innych niż wymienione w ust. 2.

5. Dla terenów wskazanych do modelowania dwuwymiarowego można wykonać modele hybrydowe (1D/2D), składające się z jednowymiarowego modelu dla koryt cieków oraz modelu dwuwymiarowego dla obszarów zalewowych od cieków naturalnych i kanałów oraz od strony morza i morskich wód wewnętrznych.

§ 7. 1. Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się głębokość wody w postaci następujących przedziałów:

1) głębokość wody mniejsza lub równa 0,5 m — wskazująca na niskie zagrożenie dla ludzi i obiektów budowlanych;

2) głębokość wody większa niż 0,5 m, a mniejsza lub równa 2 m — wskazująca na średnie zagrożenie dla ludzi ze względu na możliwość ewakuacji na wyższe piętra, ale wysokie ze względu na straty materialne;

3) głębokość wody większa niż 2 m, a mniejsza lub równa 4 m — wskazująca na wysokie zagrożenie dla ludzi; zalaniu mogą podlegać nie tylko partery, ale również pierwsze piętra budynków;

4) głębokość wody większa niż 4 m — wskazująca na bardzo wysokie zagrożenie dla ludzi i bardzo wysokie zagrożenie wystąpienia szkód całkowitych.

2. Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się prędkość przepływu wody w postaci następujących przedziałów:

1) prędkość przepływu wody mniejsza lub równa 0,5 m/s — prędkość mała; woda ma niewielką zdolność oddziaływania na obiekty;

2) prędkość przepływu wody większa niż 0,5 m/s, a mniejsza lub równa 1 m/s — prędkość średnia; woda ma umiarkowaną zdolność oddziaływania na obiekty i jest w stanie przemieszczać obiekty o niewielkich rozmiarach i masie, stanowi zagrożenie dla ludzi;

3) prędkość przepływu wody większa niż 1 m/s, a mniejsza lub równa 2 m/s — prędkość duża; woda ma silną zdolność oddziaływania na obiekty i jest w stanie przemieszczać obiekty o stosunkowo dużych rozmiarach i masie, stanowi poważne zagrożenie dla ludzi;

4) prędkość przepływu wody większa niż 2 m/s — prędkość bardzo duża; woda ma bardzo silną zdolność oddziaływania na obiekty i jest w stanie przemieszczać obiekty o bardzo dużych rozmiarach i masie oraz naruszać strukturę obiektów statycznych, stanowi bardzo poważne zagrożenie dla ludzi.

3. Wartości głębokości wody uzyskuje się w wyniku matematycznego modelowania hydraulicznego jednowymiarowego lub dwuwymiarowego.

4. Wartości prędkości przepływu wody i kierunki przepływu wody uzyskuje się w wyniku matematycznego modelowania hydraulicznego dwuwymiarowego.

§ 8. 1. Mapy ryzyka powodziowego przygotowuje się w dwóch zestawach tematycznych:

1) mapę ryzyka powodziowego przedstawiającą zagrożenie dla ludności oraz potencjalne straty powodziowe;

2) mapę ryzyka powodziowego przedstawiającą użytkowanie terenu oraz obszary i obiekty o szczególnym znaczeniu kulturowym, przyrodniczym i gospodarczym.

2. Mapy ryzyka powodziowego, o których mowa w ust. 1, wykonuje się oddzielnie dla każdego z obszarów zagrożenia powodziowego.

§ 9. 1. Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, uwzględnia się określenie na mapie specjalnym oznaczeniem:

1) szacunkowej liczby mieszkańców, którzy mogą być dotknięci powodzią;

2) budynków mieszkalnych;

3) obiektów o szczególnym znaczeniu społecznym, z uwzględnieniem:

a) szpitali,

b) szkół,

c) przedszkoli,

d) żłobków,

e) hoteli,

f) centrów handlowo-usługowych,

g) jednostek policji,

h) jednostek ochrony przeciwpożarowej,

i) jednostek Straży Granicznej,

j) domów opieki społecznej, ośrodków opieki społecznej, hospicjów,

k) zakładów karnych, zakładów poprawczych, aresztów śledczych;

4) wartości potencjalnych strat powodziowych;

5) elementów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 2 i pkt 5-10.

2. Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, uwzględnia się określenie na mapie specjalnym oznaczeniem:

1) klas użytkowania terenu:

a) terenów zabudowy mieszkaniowej,

b) terenów przemysłowych,

c) terenów komunikacyjnych,

d) lasów,

e) terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,

f) użytków rolnych:

— gruntów ornych,

— użytków zielonych,

g) wód,

h) pozostałych;

2) ujęć wód powierzchniowych i podziemnych;

3) stref ochronnych ujęć wody;

4) kąpielisk;

5) form ochrony przyrody:

a) obszarów Natura 2000,

b) parków narodowych,

c) rezerwatów przyrody;

6) ogrodów zoologicznych;

7) obszarów i obiektów zabytkowych nieruchomych, w szczególności objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm. 7) );

8) zabytków wpisanych na Listę dziedzictwa światowego, o której mowa w art. 11 ust. 2 Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji (Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190);

9) pomników zagłady, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z późn. zm. 8) );

10) skansenów i muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987);

11) bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908);

12) archiwów, których zbiory tworzą narodowy zasób archiwalny, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016);

13) zakładów przemysłowych;

14) potencjalnych ognisk zanieczyszczeń wody, w szczególności:

a) oczyszczalni ścieków,

b) przepompowni ścieków,

c) składowisk odpadów,

d) cmentarzy;

15) elementów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 2 i pkt 5-10.

§ 10. 1. Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, dla powodzi od strony morza i morskich wód wewnętrznych uwzględnia się w szczególności oznaczenie na mapach:

1) elementów wymienionych w § 9 ust. 1;

2) elementów wymienionych w § 4 pkt 2-6.

2. Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, dla powodzi od strony morza i morskich wód wewnętrznych uwzględnia się w szczególności oznaczenie na mapach:

1) elementów wymienionych w § 9 ust. 2;

2) elementów wymienionych w § 4 pkt 2-6.

§ 11. 1. Klasy użytkowania terenu, wymienione w § 9 ust. 2 pkt 1, wyznacza się na potrzeby opracowania map ryzyka powodziowego w celu ustalenia rodzaju działalności gospodarczej, o której mowa w art. 88e ust. 2 pkt 2 ustawy — Prawo wodne.

2. Dla określenia szacunkowej liczby mieszkańców, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, na mapach ryzyka powodziowego przedstawia się liczbę osób zameldowanych na terenie miejscowości znajdujących się na obszarze zagrożenia powodziowego.

3. Na mapach ryzyka powodziowego przedstawia się budynki mieszkalne, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, i obiekty o szczególnym znaczeniu społecznym, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3, dla których głębokość wody jest mniejsza lub równa 2 m, oraz obiekty, dla których głębokość wody jest większa niż 2 m.

4. Wartości potencjalnych strat powodziowych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 4, określa się dla klas użytkowania terenu, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 lit. a-f.

5. Sposób obliczania wartości potencjalnych strat powodziowych w poszczególnych klasach użytkowania terenu, na potrzeby opracowania map ryzyka powodziowego, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

6. Kąpieliska, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 4, stanowią kąpieliska zawarte w wykazie, o którym mowa w art. 34f ust. 2 ustawy — Prawo wodne.

7. Zakłady przemysłowe, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 13, stanowią:

1) instalacje lub zespoły instalacji, na których prowadzenie jest wymagane uzyskanie pozwolenia zintegrowanego w rozumieniu art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. 9) ), w następujących kategoriach działalności przemysłowej:

a) przemysł energetyczny,

b) produkcja i obróbka metali,

c) przemysł mineralny,

d) przemysł chemiczny,

e) gospodarka odpadami,

f) inne rodzaje działalności, obejmujące:

— produkcję i przetwórstwo papieru oraz drewna,

— intensywny chów lub hodowlę drobiu i świń,

— produkcję i przetwarzanie surowców roślinnych i zwierzęcych;

2) zakłady przemysłowe, które nie wymagają pozwolenia, o którym mowa w pkt 1, a które mogą stwarzać zagrożenie, w tym zakłady będące zakładami o dużym ryzyku wystąpienia awarii albo zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, w rozumieniu art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska.

§ 12. Każdy arkusz mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zawiera następujące elementy pozaramkowe:

1) tytuł opracowania;

2) godło i nazwę arkusza mapy w skali 1:10 000 — zamieszczone pod tytułem opracowania;

3) główną ramkę danych zawierającą treść mapy zgodnie z § 3 i § 4 oraz § 9 i § 10;

4) siatkę kartograficzną odnoszącą się do głównej ramki danych w układzie mapy;

5) siatkę kilometrową odnoszącą się do głównej ramki danych w układzie mapy;

6) wyloty siatki układu współrzędnych płaskich prostokątnych UTM;

7) skalę i podziałkę liniową;

8) legendę (odnoszącą się do głównej ramki danych);

9) ramkę danych określoną jako „układ arkuszy” z zaznaczonym zasięgiem głównej ramki danych:

a) podział arkuszowy map topograficznych w skali 1:10 000, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych, o którym mowa w przepisach o państwowym systemie odniesień przestrzennych,

b) zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa;

10) informację o układach odniesienia;

11) informację o aktualności opracowań kartograficznych;

12) informację o aktualności opracowań hydrograficznych;

13) nazwę zlecającego i jego logo;

14) nazwę wykonawcy i jego logo;

15) datę wydania wraz z zastrzeżeniami dotyczącymi reprodukowania i wykorzystywania mapy.

§ 13. 1. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego opracowuje się w oparciu o:

1) dane zawarte w bazie danych obiektów topograficznych (BDOT);

2) zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, o którym mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne;

3) państwowy rejestr nazw geograficznych, o którym mowa w art. 4 ust. 1a pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 1, można wykorzystać inne dane pozyskane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym w szczególności:

1) mapę hydrograficzną w skali 1:50 000;

2) mapę sozologiczną w skali 1:50 000;

3) mapy topograficzne w skali od 1:10 000 do 1:50 000;

4) ortofotomapy;

5) zobrazowania lotnicze.

3. Przy opracowaniu map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego wykorzystuje się ponadto:

1) mapę cyfrową podziału hydrograficznego Polski (MPHP);

2) Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL);

3) krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju (TERYT), o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2);

4) rejestr zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

5) gminną ewidencję zabytków, o której mowa w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

6) mapę obszaru Natura 2000, o której mowa w art. 28 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm. 10) );

7) centralny rejestr form ochrony przyrody, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

8) bazę danych Bank HYDRO prowadzoną przez Państwowy Instytut Geologiczny;

9) mapy glebowo-rolnicze w skali 1:5000 lub 1:25 000 posiadane przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowy Instytut Badawczy lub innych dysponentów map glebowo-rolniczych;

10) rejestr wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz wydanych pozwoleń zintegrowanych, o którym mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska;

11) rejestr zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii, w tym zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii i o dużym ryzyku wystąpienia awarii, o którym mowa w art. 29 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm. 11) ).

4. Dane z rejestrów i ewidencji, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5, zaznacza się na mapach ryzyka powodziowego w przypadku dostępności danych w postaci cyfrowej warstwy wektorowej.

5. Obszary zagrożenia powodziowego wyznacza się w oparciu o Numeryczny Model Terenu o interwale siatki równym 1 m i dokładności wysokościowej przynajmniej 0,15 m dla powierzchni odkrytych utwardzonych i przynajmniej 0,30 m dla powierzchni zalesionych, wykonany metodą lotniczego skaningu laserowego, pozyskany z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

6. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 5, do czasu ich uzyskania, obszar zagrożenia powodziowego wyznacza się na podstawie innych dostępnych danych o ukształtowaniu terenu, pozyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub pomiarów bezpośrednich w terenie.

§ 14. 1. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego wykonuje się w szczegółowości map w skali 1:10 000.

2. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego wykonuje się w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych.

3. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego opracowuje się w podziale arkuszowym map topograficznych w skali 1:10 000, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych, o którym mowa w przepisach o państwowym systemie odniesień przestrzennych.

4. Podkład topograficzny dla map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego stanowią mapy topograficzne w skali 1:10 000 lub ortofotomapy o terenowej wartości piksela nie większej niż 0,5 m.

§ 15. 1. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego wykonuje się w formie cyfrowej na podstawie jednolitej bazy danych przestrzennych.

2. Wizualizację graficzną map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego przygotowuje się w formacie plików TIFF oraz GEOTIFF, o rozmiarze arkusza 600 x 510 mm.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2)  Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mnistrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

3) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Mnistrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

4)  Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 778 i Nr 228, poz. 1368 oraz z 2012 r. poz. 951 i 1069.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341, z 2012 r. poz. 460, 951, 1342 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 iNr215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7 i 73.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587 i Nr 124, poz. 859, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 iNr227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 79, poz. 666 i Nr 130, poz. 1070, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 239, poz. 1592 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 122, poz. 695 i Nr 152, poz. 897.