ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego do celów statystycznych oraz badań naukowych

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dane o osobach zgromadzone w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego, zwane dalej „danymi”, udostępnia się do celów statystycznych komórce organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości, która w zakresie wymiaru sprawiedliwości prowadzi statystykę publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 2) ).

2. Dane po pozbawieniu ich informacji identyfikujących osobę są przekazywane do opracowania podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, w postaci dokumentu elektronicznego zawierającego informacje niezbędne do wykonania badań statystycznych określonych w programie badań statystycznych statystki publicznej ustalanym na podstawie art. 18 ustawy, o której mowa w ust. 1.

3. Dane do celów statystycznych przekazuje się w terminie określonym w programie badań statystycznych statystyki publicznej, o którym mowa w ust. 2.

4. Dane do celów statystycznych przekazuje się nieodpłatnie.

§ 2. Dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 2, przed przekazaniem do celów statystycznych podlegają kontroli pod względem kompletności i jakości. Kontrolę przeprowadza osoba upoważniona przez dyrektora Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, zwanego dalej „dyrektorem”.

§ 3. 1. Dane mogą być udostępniane do badań naukowych osobom fizycznym i jednostkom wyłącznie za zgodą dyrektora. Dane udostępnia się na pisemny i umotywowany wniosek. W uzasadnionych przypadkach udostępnia się dane pozbawione informacji identyfikujących osobę.

2. Udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1, dyrektor może uzależnić od:

1) uzupełnienia wniosku o informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych oraz o informacje o ich zakresie i przeznaczeniu;

2) opinii podmiotu zatrudniającego wnioskującą osobę lub opinii jednostki nadrzędnej nad wnioskującym podmiotem — w zakresie uzasadnionej potrzeby posiadania przez wnioskodawcę danych, o udostępnienie których wystąpił.

3. Odmowa udostępnienia danych, o których mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia.

4. Dane do badań naukowych przekazuje się nieodpłatnie.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 432 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 212, poz. 1385 i Nr 229, poz. 1497.

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489 oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764, Nr 139, poz. 814 i Nr 171, poz. 1016.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego do celów statystycznych oraz badań naukowych (Dz. U. Nr 51, poz. 534), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 229, poz. 1497).