ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 198, poz. 1930) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Zapytanie lub wniosek o udzielenie informacji z Rejestru kieruje się do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, zwanego dalej „biurem informacyjnym”, lub jego punktów informacyjnych działających przy niektórych sądach powszechnych, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Zapytanie o udzielenie informacji z Rejestru od prokuratorów dla potrzeb prowadzonych postępowań kieruje się do biura informacyjnego lub jego punktów informacyjnych działających przy prokuraturach okręgowych, określonych w załączniku nr 1a do rozporządzenia.

3. Dane osobowe osoby, której zapytanie lub wniosek dotyczy, ustala się na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości tej osoby.

4. Dane identyfikujące podmiot zbiorowy, którego zapytanie lub wniosek dotyczy, ustala się na podstawie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Zapytanie sporządza się oddzielnie dla każdej osoby oraz każdego podmiotu zbiorowego.”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14 Punkt Informacyjny w Lublinie przy Sądzie Rejonowym,”,

b) po pkt 29 dodaje się pkt 30–32 w brzmieniu:

„30. Punkt Informacyjny w Krośnie przy Sądzie Okręgowym,

31. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu przy Sądzie Okręgowym,

32. Punkt Informacyjny w Słupsku przy Sądzie Okręgowym.”;

3) po załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., z wyjątkiem pkt 44 załącznika nr 1a do rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2004 r. (poz. 2714)

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA PROKURATORÓW1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 56, poz. 579, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302.