ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Na podstawie art. 48, art. 54 i art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. Nr 273, poz. 1616) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rejestr dłużników niewypłacalnych jest podzielony na rubryki, podrubryki i pola. Szczegółową zawartość rejestru określa rozdział 6 niniejszego rozporządzenia.”;

2) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową, w dziale 1 w rubryce szóstej dla spółki powstałej w wyniku przekształcenia nie wypełnia się podrubryki pierwszej.”;

3) § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28. W dziale 5 rejestru przedsiębiorców dla spółki jawnej, spółki komandytowej i spółki partnerskiej wpisuje się: w rubryce pierwszej — dane kuratora:

a) w polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub firmę,

b) w polu drugim — imiona,

c) w polu trzecim — numer PESEL lub numer REGON,

d) w polu czwartym — numer KRS,

e) w polu piątym — podstawę powołania kuratora i zakres jego działania,

f) w polu szóstym — datę powołania kuratora,

g) w polu siódmym — datę, do której kurator ma działać.”;

4) § 39 otrzymuje brzmienie:

„§ 39. W dziale 5 rejestru przedsiębiorców dla europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych wpisuje się: w rubryce pierwszej — dane kuratora:

a) w polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub firmę,

b) w polu drugim — imiona,

c) w polu trzecim — numer PESEL lub numer REGON,

d) w polu czwartym — numer KRS,

e) w polu piątym — podstawę powołania kuratora i zakres jego działania,

f) w polu szóstym — datę powołania kuratora,

g) w polu siódmym — datę, do której kurator ma działać.”;

5) § 49 otrzymuje brzmienie:

„§ 49. W dziale 5 rejestru przedsiębiorców dla spółki komandytowo-akcyjnej wpisuje się: w rubryce pierwszej — dane kuratora:

a) w polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub firmę,

b) w polu drugim — imiona,

c) w polu trzecim — numer PESEL lub numer REGON,

d) w polu czwartym — numer KRS,

e) w polu piątym — podstawę powołania kuratora i zakres jego działania,

f) w polu szóstym — datę powołania kuratora,

g) w polu siódmym — datę, do której kurator ma działać.”;

6) w § 51 w pkt 6:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w polu pierwszym — określenie okoliczności, o których mowa w art. 38 pkt 1 lit. f ustawy, co obejmuje informację, że spółka powstała w wyniku:

— połączenia,

— podziału,

— przekształcenia,

— przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową,”;

b) lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) w podrubryce pierwszej — dane podmiotów, z których powstała spółka w wyniku przekształcenia, podziału lub połączenia:

— w polu pierwszym — nazwę lub firmę,

— w polu drugim — nazwę rejestru lub ewidencji, w których podmiot jest zarejestrowany,

— w polu trzecim — numer w rejestrze; jeżeli podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer KRS, jeżeli podmiot był wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, należy wpisać numer NIP,

— w polu czwartym — nazwę sądu prowadzącego rejestr,

— w polu piątym — numer REGON;”;

7) w § 75 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w polu pierwszym — oznaczenie formy prawnej podmiotu przez wskazanie wyrazów „spółdzielnia” albo (dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) „spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytową”,”;

8) w § 83 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w rubryce drugiej — informacje o połączeniu, podziale lub przekształceniu spółdzielni:

a) w polu pierwszym — określenie okoliczności, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy, co obejmuje jedną z następujących okoliczności:

— podział spółdzielni,

— połączenie spółdzielni,

— przekształcenie spółdzielni,

b) w polu drugim — opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia spółdzielni,

c) w podrubryce pierwszej — dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia:

— w polu pierwszym — nazwę,

— w polu drugim — nazwę rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany,

— w polu trzecim — numer w rejestrze; jeżeli podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer KRS,

— w polu czwartym — nazwę sądu prowadzącego rejestr,

— w polu piątym — numer REGON,

d) w podrubryce drugiej — dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału; wpisu dokonuje się dla spółdzielni przejmującej; wpis nie dotyczy spółdzielni zawiązanych w wyniku przekształcenia, podziału lub połączenia:

— w polu pierwszym — nazwę lub firmę,

— w polu drugim — nazwę rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany,

— w polu trzecim — numer w rejestrze; jeżeli podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, należy wpisać numer KRS,

— w polu czwartym — nazwę sądu prowadzącego rejestr,

— w polu piątym — numer REGON;”;

9) w § 152 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w rubryce drugiej dla fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych nie dokonuje się wpisów;”;

10) § 167 otrzymuje brzmienie:

„§ 167. Rejestr dłużników niewypłacalnych obejmuje trzy rubryki, w których wpisuje się następujące dane:

1) w rubryce pierwszej — dane dłużnika:

a) w polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub firmę,

b) w polu drugim — imiona,

c) w polu trzecim — numer PESEL lub numer REGON,

d) w polu czwartym — numer KRS;

2) w rubryce drugiej — dane dotyczące podstawy wpisu dokonanego na podstawie art. 55 ustawy:

a) w polu pierwszym — podstawę wpisu:

— ogłoszenie upadłości,

— oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości wobec braku majątku na zaspokojenie kosztów postępowania,

— zobowiązanie dłużnika do wyjawienia majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym,

— umorzenie egzekucji prowadzonej przeciwko dłużnikowi,

— orzeczenie zakazu na podstawie art. 373 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadłościowe i naprawcze,

— wpis dłużnika, o którym mowa w art. 1086 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego,

b) w polu drugim — oznaczenie akt sprawy będącej przyczyną wpisu na podstawie art. 55 pkt 1-4 ustawy, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

c) w polu trzecim — okres, na jaki orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu,

d) w polu czwartym — zakres orzeczonego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu,

e) w polu piątym — dane o tytule wykonawczym dotyczącym dłużnika wpisanego na podstawie art. 55 pkt 5 ustawy co obejmuje: nazwę organu wydającego tytuł wykonawczy, datę wydania tytułu wykonawczego, sygnaturę sprawy; w przypadku tytułów egzekucyjnych niepochodzących od sądu określa się nazwę sądu nadającego klauzulę wykonalności, datę nadania klauzuli wykonalności i sygnaturę sprawy o nadanie klauzuli wykonalności,

f) w polu szóstym — dane o kwocie lub opisie wierzytelności wobec dłużnika wpisanego na podstawie art. 55 pkt 5 ustawy w postaci informacji w brzmieniu: „zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy”,

g) w podrubryce pierwszej — dane wierzycieli dłużnika wpisanego na podstawie art. 55 pkt 5 ustawy:

— w polu pierwszym — nazwisko,

— w polu drugim — imiona,

— w polu trzecim — numer PESEL;

3) w rubryce trzeciej — dane o wierzytelności wpisanej na podstawie art. 56 ustawy:

a) w polu pierwszym — informacje o tytule wykonawczym, co obejmuje: nazwę organu wydającego tytuł wykonawczy, datę wydania tytułu wykonawczego, sygnaturę sprawy; w przypadku tytułów egzekucyjnych niepochodzących od sądu określa się nazwę sądu nadającego klauzulę wykonalności, datę nadania klauzuli wykonalności i sygnaturę sprawy o nadanie klauzuli wykonalności,

b) w polu drugim — kwotę wierzytelności w przypadku wierzytelności pieniężnych lub opis wierzytelności, w przypadku wierzytelności niepieniężnych,

c) w polu trzecim — jeżeli wpisywana wierzytelność jest wierzytelnością solidarną, zaznaczenie tej okoliczności,

d) w podrubryce pierwszej — dane wierzycieli:

— w polu pierwszym — nazwisko, nazwę lub firmę,

— w polu drugim — imiona,

— w polu trzecim — numer PESEL lub numer REGON,

— w polu czwartym — numer KRS.”;

11) § 168 otrzymuje brzmienie:

„§ 168. W przypadku gdy w podrubryce 1 rubryk 2 lub 3 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w podrubryce 1.”;

12) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w pkt 5 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) numeru w rejestrze, ewidencji (nie dotyczy numerów KRS, NIP, REGON i PESEL), decyzji, tytułu wykonawczego wszczęcia egzekucji itp.; 50”;

13) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do dnia 10 grudnia 2013 r. Centrala Krajowego Rejestru Sądowego przekazuje sądom rejestrowym listę wpisanych w ich obszarze właściwości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w celu dokonania do dnia 31 grudnia 2013 r. z urzędu zmiany oznaczenia formy prawnej tych podmiotów poprzez zastąpienie oznaczenia „spółdzielnia” oznaczeniem „spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytową”.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2013 r., z wyjątkiem § 1 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2013 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620, z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 142, poz. 828, Nr 144, poz. 851 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 1514.