ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wysokości diet dla członków Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 i Nr 56, poz. 459) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Członkom Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zwanej dalej „Radą”, przysługują diety w związku z pełnieniem obowiązków w Radzie.

2. Diety, o których mowa w ust. 1, przysługują członkom Rady za każdy dzień udziału w posiedzeniach Rady w wysokości 295,14 zł.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.