ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 6 października 2011 r. w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej

Na podstawie art. 52 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) organizację, szczegółowe warunki i tryb odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej, zwanej dalej „aplikacją”;

2) szczegółowe warunki odbywania w trakcie aplikacji sędziowskiej stażu na stanowisku referendarza sądowego;

3) sposób ustalania systemu punktowego oceny zaliczania sprawdzianów i ich poprawek, praktyk i stażu, objętych programem aplikacji;

4) wzór dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej.

§ 2. 1. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zwany dalej „Dyrektorem Krajowej Szkoły”, przedstawia aplikantom program aplikacji najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia.

2. Szczegółowy program aplikacji, opracowany na podstawie programu aplikacji, obejmuje w szczególności wskazanie terminów, tematów i planu zajęć w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, zwanej dalej „Krajową Szkołą”, oraz metod ich przeprowadzenia, terminów i miejsca praktyk, a także terminów sprawdzianów — w ramach poszczególnych cyklów szkoleniowych wynikających z programu aplikacji.

3. Cykl szkoleniowy obejmuje zajęcia w Krajowej Szkole i praktyki, poświęcone określonej problematyce, oraz sprawdzian wiedzy z tego zakresu i umiejętności jej praktycznego wykorzystania.

§ 3. 1. Zajęcia w ramach danego cyklu szkoleniowego odbywają się w dni robocze, w wymiarze do 40 jednostek lekcyjnych, po 45 minut każda.

2. Zajęcia są realizowane w szczególności w formie: wykładów, seminariów, warsztatów i symulacji rozpraw.

§ 4. 1. Praktyki odbywają się w sądach, prokuraturach lub innych jednostkach wskazanych w programie aplikacji w dni robocze, w wymiarze do 8 godzin dziennie.

2. Dyrektor Krajowej Szkoły kieruje aplikantów do odbycia praktyk po uzgodnieniu z właściwym prezesem sądu apelacyjnego, prokuratorem apelacyjnym lub kierownikiem innej jednostki wskazanej w programie aplikacji.

3. Przebieg praktyki odnotowuje się w dzienniku praktyk.

4. Dziennik praktyk podlega bieżącej kontroli patrona koordynatora. Po zakończeniu praktyk objętych programem aplikacji aplikant niezwłocznie przekazuje dziennik praktyk patronowi koordynatorowi.

§ 5. 1. Oceny przebiegu praktyki dokonuje się w systemie punktowym w skali od 0 do 5 punktów, przy czym ocena stanowi wielokrotność 0,5 punktu. Do oceny dołącza się zwięzłe pisemne uzasadnienie.

2. Przy ocenie praktyki należy uwzględniać w szczególności:

1) posiadany przez aplikanta zasób wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa, którym wykazał się podczas praktyki;

2) umiejętność interpretacji przepisów prawa;

3) prawidłowość i terminowość wykonywania powierzonych mu zadań;

4) umiejętność właściwej organizacji pracy samodzielnej i współpracy;

5) predyspozycje aplikanta do pracy na stanowisku asystenta sędziego, asystenta prokuratora, referendarza sądowego, sędziego bądź prokuratora.

3. W przypadku odbywania praktyk w jednostkach innych niż sąd lub prokuratura, kierownik jednostki lub upoważniony przez niego pracownik sporządza i przekazuje patronowi praktyki informację o jej przebiegu. Informacja ta stanowi podstawę oceny przebiegu praktyki.

4. Za uzyskanie pozytywnej oceny z praktyki uważa się uzyskanie co najmniej 2 punktów. Uzyskanie pozytywnej oceny jest równoznaczne z zaliczeniem praktyki.

5.  Od dokonanej przez patrona praktyki oceny praktyki odwołanie nie przysługuje.

§ 6. 1. Cykl szkoleniowy zamyka sprawdzian wiedzy i umiejętności jej praktycznego wykorzystania z zakresu problematyki objętej danym cyklem szkoleniowym.

2. Sprawdzian przeprowadza komisja sprawdzianowa w składzie od 3 do 5 osób, powoływana przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród wykładowców prowadzących zajęcia dla aplikantów.

3. Nie później niż na 14 dni przed terminem sprawdzianu komisja sprawdzianowa przedstawia Dyrektorowi Krajowej Szkoły:

1) założenia do sprawdzianu, obejmujące szczegółowy zakres tematyczny, metody i formę jego przeprowadzenia;

2) szczegółowe kryteria oceny.

Założenia do sprawdzianu Dyrektor Krajowej Szkoły przedstawia aplikantom.

4. Do oceny sprawdzianu stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 1, 4 i 5.

5.  Przy ocenie sprawdzianu należy uwzględniać w szczególności:

1) prawidłowość zastosowanych przepisów prawa i ich wykładni;

2) prawidłowość dokonanych ustaleń faktycznych;

3) prawidłowość konstrukcji projektu pisma procesowego lub decyzji i jej uzasadnienia;

4) poprawność argumentacji i zachowanie reguł językowych.

§ 7. 1. Dyrektor Krajowej Szkoły może udzielić aplikantowi zezwolenia na przystąpienie do sprawdzianu w terminie późniejszym, jeżeli uzna, że choroba, wypadek losowy lub inna wskazana i udokumentowana przez aplikanta przyczyna uniemożliwiają przystąpienie do sprawdzianu w wyznaczonym terminie. Termin sprawdzianu określa Dyrektor Krajowej Szkoły.

2. Aplikant, który nie zaliczył sprawdzianu, może przystąpić do sprawdzianu ponownie tylko raz, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Krajowej Szkoły. W takim przypadku do sumy punktów uzyskanych ze wszystkich sprawdzianów, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, wlicza się liczbę punktów uzyskanych przez aplikanta z zaliczonego sprawdzianu.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do odbywania praktyk.

§ 8. 1. Aplikant odbywa staż na stanowisku referendarza sądowego ujętym w wykazie, o którym mowa w ust. 2. Aplikantowi przysługuje prawo wyboru miejsca odbywania stażu według kolejności na liście rankingowej.

2. Dyrektor Krajowej Szkoły zwraca się do Ministra Sprawiedliwości o przedstawienie wykazu stanowisk referendarzy sądowych przeznaczonych dla aplikantów aplikacji sędziowskiej kierowanych do odbycia stażu.

3. Dyrektor Krajowej Szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia egzaminu sędziowskiego, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej listę rankingową aplikantów, którzy złożyli ten egzamin z wynikiem pozytywnym. Lista zawiera imiona i nazwiska aplikantów z podaniem liczby punktów uzyskanych przez każdego aplikanta oraz liczby porządkowej wskazującej jego miejsce na liście.

4. O kolejności na liście rankingowej decyduje suma punktów uzyskanych na egzaminie sędziowskim. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej aplikantów jednakowej liczby punktów z egzaminu, aplikantów tych umieszcza się na tym samym miejscu na liście rankingowej.

5. W razie zajęcia tego samego miejsca na liście rankingowej o pierwszeństwie wyboru decyduje suma punktów uzyskanych przez aplikanta z zaliczonych sprawdzianów przeprowadzonych w trakcie aplikacji sędziowskiej.

6. Dyrektor Krajowej Szkoły, kierując aplikanta na staż, przedstawia prezesowi właściwego sądu apelacyjnego wniosek o jego mianowanie na stanowisko referendarza sądowego w sądzie wskazanym w tym wniosku.

§ 9. 1. Aplikant w okresie stażu może zwracać się do patrona stażu o pomoc w zakresie metodyki pracy referendarza sądowego oraz wykonywania czynności administracji sądowej.

2. Co najmniej raz na kwartał przeprowadza się lustracje posiedzeń odbywanych przez aplikanta. Z lustracji sporządza się sprawozdanie, zawierające wnioski i zalecenia, z którym niezwłocznie zapoznaje się aplikanta.

3. Do stażu stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. 3 i 4, § 5 ust. 1, 4 i 5 oraz § 7 ust. 1.

4. Przy ocenie stażu należy uwzględniać w szczególności:

1) jakość i terminowość wykonywania zadań;

2) kulturę urzędowania;

3) efektywność wykorzystania czasu pracy;

4) realizację doskonalenia zawodowego.

§ 10. Dyrektor Krajowej Szkoły prowadzi dla każdego aplikanta akta obejmujące wszystkie dokumenty dotyczące przebiegu aplikacji.

§ 11. Wzór dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 października 2011 r. 2)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 113, poz. 659 i Nr 203, poz. 1192.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej oraz prokuratorskiej (Dz. U. Nr 107, poz. 895), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 203, poz. 1192), tj. z dniem 12 października 2011 r.