ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rejestr funduszy inwestycyjnych, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi się dla funduszy inwestycyjnych określonych ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

§ 2. Dla każdego funduszu inwestycyjnego, zwanego dalej „funduszem”, prowadzi się oddzielną księgę rejestrową.

§ 3. Księga rejestrowa składa się z następujących rubryk:

1) rubryka pierwsza – numer kolejny wpisu;

2) rubryka druga – nazwa, rodzaj, konstrukcja i typ funduszu, numer identyfikacyjny – REGON, a w przypadku: funduszu powiązanego – również nazwa, rodzaj i numer wpisu w rejestrze funduszu podstawowego; funduszu z wydzielonymi subfunduszami – również nazwy poszczególnych subfunduszy;

3) rubryka trzecia – cel inwestycyjny i czas trwania funduszu, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami cel inwestycyjny odrębnie dla każdego subfunduszu;

4) rubryka czwarta – firma, siedziba i adres towarzystwa funduszy inwestycyjnych, sposób jego reprezentowania, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz oznaczenie sądu prowadzącego rejestr;

5) rubryka piąta – informacja o rozpoczęciu, zawieszeniu lub wznowieniu działalności przez radę inwestorów oraz lista jej członków, wzmianka o działaniu w funduszu zgromadzenia inwestorów;

6) rubryka szósta – członkowie zarządu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, prokurenci oraz pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania funduszu;

7) rubryka siódma – firma lub nazwa, siedziba i adres depozytariusza;

8) rubryka ósma – wzmianka o statucie funduszu oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian;

9) rubryka dziewiąta – liczba certyfikatów inwestycyjnych wszystkich emisji, nazwa serii oraz liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii (w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego);

10) rubryka dziesiąta – informacja o przejęciu zarządzania funduszem, przekształceniu funduszu, rozpoczęciu połączenia z innym funduszem (ze wskazaniem, czy fundusz jest funduszem przejmującym, czy przejmowanym), wzmianka o otwarciu likwidacji funduszu oraz dane likwidatorów;

11) rubryka jedenasta – data dokonania wpisu i podpis sekretarza sądu lub imię i nazwisko sekretarza sądu dokonującego wpisu w systemie, o którym mowa w § 7 ust. 1;

12) rubryka dwunasta – data wykreślenia funduszu z rejestru;

13) rubryka trzynasta – uwagi.

§ 4. Wzór księgi rejestrowej stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 5. Księgi rejestrowe nie mogą być wydawane poza miejsce ich przechowywania.

§ 6. Niezależnie od księgi rejestrowej dla każdego funduszu prowadzi się akta rejestrowe obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz dotyczące postępowania rejestrowego.

§ 7. 1. Księgi rejestrowe mogą być prowadzone pomocniczo również w systemie informatycznym.

2. Dane zgromadzone w systemie informatycznym podlegają ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

3. System informatyczny powinien podlegać zabezpieczeniom uniemożliwiającym dostęp osób nieuprawnionych.

§ 8. W postępowaniu w sprawach rejestru stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej.

§ 9. Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać dane potrzebne do wypełnienia poszczególnych rubryk rejestru.

§ 10. 1. Sąd rejestrowy bada, czy zgłoszony wniosek i dołączone do niego dokumenty zgadzają się pod względem formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Sąd bada, czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.

§ 11. W postanowieniu zarządzającym wpis sąd określa treść wpisu oraz rubrykę księgi rejestrowej, do której wpis ma być dokonany.

§ 12. Sąd może w treści wpisu powołać się na dokument złożony do akt rejestrowych. Powołane dokumenty uważa się za objęte treścią wpisu.

§ 13. Postanowienie zarządzające wpis uzasadnia się tylko na wniosek.

§ 14. 1. O wniesieniu apelacji od postanowienia zarządzającego wpis wpisuje się z urzędu wzmiankę w rubryce trzynastej rejestru.

2. Wzmianka, o której mowa w ust. 1, ulega wykreśleniu po prawomocnym zakończeniu postępowania.

§ 15. 1. W przypadku uchylenia postanowienia zarządzającego dokonanie wpisu sąd z urzędu zarządza jego wykreślenie.

2. W przypadku zmiany postanowienia zarządzającego dokonanie wpisu sąd z urzędu zarządza odpowiednią zmianę tego wpisu.

§ 16. 1. Każdy może, pod nadzorem sekretarza sądowego, przeglądać rejestr oraz złożone do akt dokumenty stanowiące podstawę wpisu.

2. Zaświadczenia, odpisy i wyciągi z rejestru są wydawane osobie, która wykaże interes prawny w ich uzyskaniu.

§ 17. W sprawach o wpis wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 18. 1. Rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzony na podstawie przepisów dotychczasowych przejmuje rejestr prowadzony na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.

2. Fundusze wpisane do rejestru na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia otrzymują kolejne numery wpisu.

§ 19. 1. Uzupełnienie rejestru prowadzonego na podstawie przepisów dotychczasowych, zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, może nastąpić poprzez złożenie przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszem wpisanym uzupełniających danych do akt rejestrowych.

2. O złożeniu danych, o których mowa w ust. 1, czyni się wzmiankę w rubryce trzynastej księgi rejestrowej.

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2004 r. (poz. 2294)

WZÓR

KSIĘGI REJESTROWEJ

(PDF)1)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy (Dz. U. Nr 68, poz. 628), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 327 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546).