ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

Na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r. poz. 1230) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk wyznaczonych aplikantom odbywającym aplikację ogólną, sędziowską i prokuratorską, a także patronów staży wyznaczonych aplikantom odbywającym aplikację sędziowską.

§ 2. 1. 1) Patron koordynator wyznaczony aplikantowi odbywającemu aplikację ogólną, sędziowską lub prokuratorską otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 11% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego i prokuratora, za każdy miesiąc sprawowania patronatu. Jeżeli patronat sprawowany jest jednocześnie nad więcej niż jednym aplikantem, za każdego kolejnego aplikanta wysokość wynagrodzenia wzrasta o 1% podstawy ustalenia wynagrodzenia sędziego i prokuratora, nie więcej jednak niż do wysokości 20% tej podstawy.

2. Jeżeli patron sprawuje patronat przez okres krótszy niż 30 dni, wynagrodzenie ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

§ 3. 2) Patron poszczególnych praktyk wyznaczony aplikantowi odbywającemu aplikację ogólną otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego i prokuratora, za każdy miesiąc sprawowania patronatu. Jeżeli patronat sprawowany jest jednocześnie nad więcej niż jednym aplikantem, za każdego kolejnego aplikanta wysokość wynagrodzenia wzrasta o 5% podstawy ustalenia wynagrodzenia sędziego i prokuratora. Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Patron poszczególnych praktyk wyznaczony aplikantowi odbywającemu aplikację sędziowską lub prokuratorską otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego i prokuratora, za każdy miesiąc sprawowania patronatu. Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 5. Patron stażu wyznaczony aplikantowi odbywającemu aplikację sędziowską otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego i prokuratora, za każdy miesiąc sprawowania patronatu. Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 5a. 3) Podstawą ustalenia w roku 2013 wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży, o których mowa w § 2-5, jest podstawa ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego i prokuratora, obowiązująca w roku 2012.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 4) .


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży (Dz. U. Nr 49, poz. 295), które weszło w życie z dniem 30 marca 2010 r.

2)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3)    Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży (Dz. U. poz. 1494), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

4)    Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21 lipca 2009 r.