ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora sądu albo zastępcy dyrektora sądu

Na podstawie art. 32a § 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) organizację, sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora albo zastępcy dyrektora sądu;

2) skład komisji konkursowej, zwanej dalej „komisją”;

3) kryteria oceny kwalifikacji, wiedzy, predyspozycji oraz umiejętności osoby kandydującej na stanowisko dyrektora albo zastępcy dyrektora sądu, zwanej dalej „kandydatem”;

4) zakres informacji udostępnianych kandydatowi i sposób ich udostępniania.

§ 2. Termin wyznaczony do składania dokumentów, o których mowa w art. 32a § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej „ustawą”, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie.

§ 3. Przewodniczący komisji zawiadamia na piśmie, za potwierdzeniem odbioru, członków komisji i kandydatów, wskazanych na liście, o której mowa w art. 32a § 5 ustawy, o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu — co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem konkursu.

§ 4. Prezes danego sądu w terminie 14 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej sądu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tego sądu listy, o której mowa w art. 32a § 5 ustawy, przekazuje komisji dokumenty złożone przez kandydatów.

§ 5. Konkurs składa się z następujących etapów:

1) etap pierwszy — ocena wiedzy kandydatów na podstawie pisemnego testu w zakresie znajomości przepisów prawa dotyczących finansów publicznych, prawa pracy oraz organizacji i funkcjonowania sądów, zwanego dalej „testem wiedzy”;

2) etap drugi — ocena predyspozycji i umiejętności kandydatów na podstawie pisemnego testu psychologicznego, zwanego dalej „testem psychologicznym”;

3) etap trzeci — przedstawienie przez kandydatów, także w formie pisemnej, koncepcji działania na stanowisku, którego dotyczy konkurs, oraz rozmowa kwalifikacyjna.

§ 6. 1. Prezes danego sądu występuje do Ministra Sprawiedliwości o przekazanie testu wiedzy oraz testu psychologicznego.

2. Testy, o których mowa w ust. 1, opracowują na zlecenie Ministra Sprawiedliwości, działającego na rzecz danego sądu, wyspecjalizowane podmioty wyznaczone przez Ministra Sprawiedliwości.

3. Minister Sprawiedliwości przekazuje testy w opieczętowanych kopertach prezesowi danego sądu w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania wystąpienia, o którym mowa w ust. 1.

4. Opieczętowane koperty zawierające testy są otwierane podczas trwania konkursu, przed jego właściwym etapem, w obecności kandydatów i powielane na sali, w której odbywa się konkurs, a następnie rozdawane kandydatom do rozwiązania.

§ 7. 1. Test wiedzy składa się z 30 pytań i ma formę testu jednokrotnego wyboru. Za prawidłową odpowiedź na pytanie przyznaje się 1 punkt, zaś za odpowiedź nieprawidłową lub jej brak — 0 punktów.

2. Test wiedzy trwa 40 minut.

3. Do testu wiedzy przystępują jednocześnie wszyscy kandydaci dopuszczeni do udziału w konkursie.

§ 8. 1. Drugi etap konkursu jest przeprowadzany po sprawdzeniu przez komisję testu wiedzy.

2. Do udziału w drugim etapie konkursu dopuszcza się kandydatów, którzy podczas testu wiedzy uzyskali co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania. Do testu psychologicznego przystępują jednocześnie wszyscy kandydaci dopuszczeni do udziału w drugim etapie konkursu.

3. Wypełnione testy psychologiczne są w obecności kandydatów pakowane w osobne koperty, odpowiednio oznaczane i zapieczętowane, a następnie umieszczane w zbiorczej kopercie opatrzonej adnotacją: „Nie otwierać — testy psychologiczne”. Zbiorcza koperta z testami i pismem przewodnim przekazywana jest niezwłocznie Ministrowi Sprawiedliwości.

4. Minister Sprawiedliwości przekazuje testy, o których mowa w ust. 3, podmiotom, które je opracowały, w celu dokonania analizy.

5. Otrzymane wyniki analizy testów psychologicznych Minister Sprawiedliwości przesyła odpowiedniej komisji.

6. Wyniki testu psychologicznego stanowią dodatkowe narzędzie służące weryfikacji kandydata i nie są wliczane do oceny końcowej kandydata.

§ 9. 1. W trzecim etapie konkursu weryfikowane są w szczególności predyspozycje do wykonywania zadań na stanowisku, którego dotyczy konkurs, oraz kompetencje kierownicze kandydatów.

2. Prezentacja dotycząca koncepcji działania na stanowisku, którego dotyczy konkurs, nie może przekroczyć 20 minut. Koncepcja przedstawiana jest także w formie pisemnej.

3. Prezentacja, o której mowa w ust. 2, jest oceniana przez każdego z członków komisji indywidualnie w skali od O do 5 punktów.

4. Po zakończeniu prezentacji, o której mowa w ust. 2, z kandydatami przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna, na podstawie której każdy z członków komisji ocenia kandydata indywidualnie, przyznając punkty w skali od O do 5. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja ocenia kwalifikacje, wiedzę, predyspozycje oraz umiejętności kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku, którego konkurs dotyczy.

5. Punkty przyznane za prezentację oraz rozmowę kwalifikacyjną podlegają sumowaniu, a ocenę końcową z tego etapu stanowi średnia arytmetyczna przyznanych punktów.

6. Przebieg trzeciego etapu konkursu jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, o czym komisja powiadamia każdego kandydata przed rozpoczęciem tego etapu.

§ 10. 1. Ocenę końcową kandydata stanowi suma punktów uzyskanych podczas pierwszego i trzeciego etapu konkursu. Ocena końcowa kandydata przedstawiana jest również w sposób opisowy.

2. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kandydatów rozstrzyga wynik testu psychologicznego.

§ 11. 1. W skład komisji powołanej przez:

1) prezesa sądu apelacyjnego wchodzą:

a) maksymalnie trzej przedstawiciele prezesa danego sądu, posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie finansów publicznych, prawa pracy, organizacji i funkcjonowania sądów i zasad gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,

b) przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;

2) prezesa sądu okręgowego wchodzą:

a) maksymalnie trzej przedstawiciele prezesa danego sądu, posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie finansów publicznych, prawa pracy, organizacji i funkcjonowania sądów i zasad gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,

b) dyrektor przełożonego sądu apelacyjnego lub jego zastępca albo osoba upoważniona do wykonywania zadań dyrektora tego sądu w określonym czasie i zakresie;

3) prezesa sądu rejonowego wchodzą:

a) maksymalnie trzej przedstawiciele prezesa danego sądu, posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie finansów publicznych, prawa pracy, organizacji i funkcjonowania sądów i zasad gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,

b) dyrektor przełożonego sądu apelacyjnego lub jego zastępca albo osoba upoważniona do wykonywania zadań dyrektora tego sądu w określonym czasie i zakresie.

2. Członkiem komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora sądu jest dyrektor danego sądu.

3. Prezes danego sądu występuje do podmiotów, których przedstawiciele, zgodnie z ust. 1, mają wchodzić w skład komisji, o wskazanie w wyznaczonym terminie osób, które zostaną powołane w skład komisji.

4. Członkowie komisji mogą wybrać spośród siebie wiceprzewodniczącego komisji, który wykonuje zadania przewodniczącego komisji w razie jego nieobecności.

5. Obsługę organizacyjno-techniczną komisji zapewnia prezes danego sądu.

§ 12. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach.

2. Pierwsze posiedzenie komisji prezes danego sądu zwołuje w terminie 7 dni od dnia przekazania komisji dokumentów, o których mowa w § 4.

3. Z posiedzenia komisji jest sporządzany protokół, który podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

§ 13. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwały. Uchwała wymaga uzasadnienia.

§ 14. Pisemne zawiadomienie o wyniku konkursu komisja przekazuje kandydatom, za potwierdzeniem odbioru, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały o wyniku konkursu.

§ 15. Uchwałę o wyniku konkursu oraz dokumentację przebiegu konkursu komisja przekazuje prezesowi danego sądu w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 16. 1. Kryteria oceny kwalifikacji, wiedzy, predyspozycji oraz umiejętności kandydata stanowią kompetencje:

1) zawodowe;

2) kierownicze;

3) społeczne;

4) intelektualne;

5) osobowościowe.

2. Zakres kryteriów oceny, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Szczegółowy zakres kryteriów oceny, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. Przy dokonywaniu oceny według kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, komisja bierze pod uwagę:

1) zakres wykonywanych zadań;

2) zakres odpowiedzialności kierowniczej;

3) zakres uprawnień do podejmowania decyzji;

4) rodzaj i zakres kontaktów niezbędnych do wykonywania zadań;

5) liczbę podległych pracowników oraz zakres ich samodzielności.

§ 17. 1. Kandydatowi udostępnia się, w części dotyczącej jego indywidualnych wyników i ocen:

1) uchwały komisji wraz z uzasadnieniem;

2) protokoły posiedzeń komisji;

3) nagranie przedstawiające przebieg trzeciego etapu konkursu.

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, udostępnia się do wglądu w siedzibie danego sądu.

§ 18. Komisja rozwiązuje się z chwilą przedstawienia prezesowi danego sądu uchwały oraz dokumentacji, o której mowa w § 15.

§ 19. Do konkursów zarządzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2012 r. (poz. 1418)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364, z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192 oraz z 2012 r. poz. 637 i 672.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie konkursu na stanowiska dyrektora albo kierownika finansowego sądu (Dz. U. Nr 20, poz. 121), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 20 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 203, poz. 1192).