ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego

Na podstawie art. 58 § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb oraz zakres uzyskiwania i sporządzania informacji przez organy Policji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego w sądzie powszechnym, zwanym dalej „kandydatem”.

§ 2. Na wniosek Ministra Sprawiedliwości komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, zwany dalej „komendantem”, zarządza zebranie materiałów stanowiących podstawę do sporządzenia informacji o kandydacie.

§ 3. Podstawę do sporządzenia informacji o kandydacie stanowią materiały dotyczące kandydata:

1) uzyskane dotychczas przez organy Policji w ramach ich czynności służbowych;

2) uzyskane w drodze wywiadu środowiskowego.

§ 4. 1. Wywiad środowiskowy, o którym mowa w § 3 pkt 2, przeprowadza się w terminie określonym przez komendanta, nie dłuższym niż 14 dni od daty wpływu wniosku Ministra Sprawiedliwości. Funkcjonariusza Policji przeprowadzającego wywiad środowiskowy należy powiadomić o celu wywiadu.

2. Funkcjonariusz Policji, przeprowadzający wywiad środowiskowy, bierze pod uwagę w szczególności zachowania kandydata, jego właściwości i warunki osobiste, sytuację rodzinną i zdrowotną, w zakresie pozwalającym na ustalenie danych, o których mowa w § 7.

3. Funkcjonariusz Policji przeprowadzający wywiad, przed jego rozpoczęciem, powiadamia osobę udzielającą informacji o jego celu.

4. Z przebiegu wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę ze wskazaniem osób udzielających informacji, z podaniem ich danych obejmujących nazwisko i imię, adres zamieszkania oraz zawód i miejsce pracy lub rodzaj zajęcia.

§ 5. W przypadku potrzeby uzyskania materiałów z innego województwa komendant zwraca się do właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o zebranie i przekazanie materiałów o kandydacie, przesyłając kopię wniosku Ministra Sprawiedliwości.

§ 6. W terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku, o którym mowa w § 2, komendant sporządza informację o kandydacie i przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości, załączając wszystkie zebrane materiały służące do sporządzenia informacji. W przypadku, o którym mowa w § 5, termin przedstawienia informacji przedłuża się o 7 dni.

§ 7. 1. Informacja, o której mowa w § 6, w szczególności zawiera dane o:

1) przestrzeganiu przez kandydata porządku prawnego;

2) kontaktach kandydata ze środowiskami przestępczymi i charakterze tych kontaktów;

3) okolicznościach wskazujących na uzależnienie kandydata od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

2. Informacja może zawierać również inne spostrzeżenia, mogące mieć istotne znaczenie dla oceny nieskazitelności charakteru kandydata.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376 i Nr 185, poz. 1907.

2)  Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie na stanowisko sędziego (Dz. U. Nr 26, poz. 264), zachowane w mocy na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 228, poz. 2256).