ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze Służby Więziennej

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze Służby Więziennej (Dz. U. Nr 14, poz. 142) w załączniku w tabeli 1 Centralny Zarząd Służby Więziennej po Ip. 6 dodaje się Ip. 6a w brzmieniu:


1

2

3

4

6a naczelnik wydziału wyższe z tytułem magistra 12 lat w Służbie Więziennej, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym lub na stanowisku samodzielnym; szkoła oficerska lub egzamin na oficera

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.