ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 września 2013 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką

Na podstawie art. 76b ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Opłata roczna za aplikację adwokacką jest równa 3,05-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830 oraz z 2013 r. poz. 829.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 15, poz. 109, z 2008 r. Nr 228, poz. 1519 oraz z 2011 r. Nr 289, poz. 1701.