ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej

Na podstawie art. 31i pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej (Dz. U. Nr 244, poz. 1804) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Aplikacja komornicza rozpoczyna się 1 stycznia.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Zajęcia seminaryjne dla aplikantów każdego roku rozpoczynają się w pierwszy poniedziałek po dniu 1 stycznia i trwają do 31 grudnia.

2. Przerwa w zajęciach seminaryjnych trwa od 1 lipca do 30 września.

3. Zajęcia seminaryjne dla aplikantów odbywają się co najmniej raz w tygodniu w wymiarze od sześciu do ośmiu godzin lekcyjnych. Jeżeli usprawni to przebieg szkolenia, zajęcia seminaryjne mogą odbywać się w innym cyklu obejmującym nie mniej niż 4 dni w miesiącu.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 44, poz. 288, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 769.