ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2008 r. Nr 172, poz. 1069 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadzór nad legalnością i prawidłowością przebiegu wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, zwany dalej „nadzorem”, sprawuje sędzia penitencjarny sądu okręgowego, w którego okręgu wykonywana jest kara.

§ 2. Nadzór sprawowany poza zakładem karnym przez sędziego penitencjarnego obejmuje kontrolę i ocenę:

1) legalności wykonywania orzeczonej kary, zwalniania skazanych z zakładów karnych i wykonywania zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;

2) wykonywania zadań probacyjnych i działalności wychowawczej sądowego kuratora zawodowego oraz przebiegu procesu resocjalizacji skazanych, zwłaszcza przestrzegania praw i obowiązków skazanych oraz zasadności i skuteczności stosowanych metod i środków oddziaływania probacyjnego, prawidłowości i terminowości dokonywania okresowych ocen postępów w resocjalizacji i opiniowania skazanych;

3) działalności upoważnionego podmiotu dozorującego w zakresie wykonania obowiązków przez skazanego: obowiązku pozostawania we wskazanym przez sąd penitencjarnym miejscu w wyznaczonym czasie, obowiązku dbania o powierzone elektroniczne urządzenia rejestrujące oraz nadajnik, a także obowiązku poddania się czynnościom kontrolnym upoważnionego podmiotu dozorującego mającym na celu sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania elektronicznych urządzeń rejestrujących i środków technicznych;

4) różnicowania sposobu i warunków wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, jak również dokonywania zmian w tym zakresie;

5) współdziałania z podmiotami, o których mowa w art. 38 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm. 1) ), oraz z przedstawicielem społecznym skazanego, o którym mowa w art. 42 Kodeksu karnego wykonawczego;

6) terminowego załatwiania próśb, skarg i wniosków skazanych;

7) kolejności wykonywania orzeczeń, jak również prawidłowości zawiadomienia o przystąpieniu do wykonania orzeczenia o dozorze elektronicznym lub o braku możliwości przystąpienia do jego wykonywania oraz ustaleń w zakresie obliczenia kary.

§ 3. Sędzia penitencjarny sprawuje nadzór:

1) przeprowadzając nie rzadziej niż co 12 miesięcy wizytacje upoważnionego podmiotu dozorującego obejmujące całokształt spraw podlegających kontroli i ocenie albo doraźne lustracje tego podmiotu obejmujące wybrane zagadnienia;

2) wydając zalecenia powizytacyjne oraz kontrolując prawidłowość i terminowość ich realizacji;

3) wydając decyzje i zarządzenia w przypadkach przewidzianych w ustawie;

4) podejmując inne niezbędne czynności.

§ 4. 1. W razie stwierdzenia w toku wykonywania nadzoru istotnych uchybień w działaniu upoważnionego podmiotu dozorującego sędzia penitencjarny podejmuje niezwłocznie, w granicach swoich uprawnień, stosowne czynności zmierzające do usunięcia tych uchybień.

2. Po zakończeniu wizytacji sędzia penitencjarny zapoznaje upoważniony podmiot dozorujący z wynikami wizytacji, umożliwiając mu ustosunkowanie się do dokonanych ustaleń i zaleceń powizytacyjnych.

§ 5. 1. Z przebiegu wizytacji sędzia penitencjarny sporządza sprawozdanie, które powinno zawierać w szczególności: wskazanie miejsca przebiegu wizytacji oraz zakresu czasowego i tematycznego wizytacji, szczegółową ocenę pracy kontrolowanego upoważnionego podmiotu dozorującego i stwierdzone uchybienia, ocenę sposobu wykonania zaleceń związanych z poprzednią wizytacją, ustalenie wyników przeprowadzonej wizytacji wraz z zaleceniami powizytacyjnymi, zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych uchybień i zapobieżenia ich powstawaniu. Sędzia penitencjarny wyznacza termin do poinformowania go o zakresie i sposobie wykonania zaleceń powizytacyjnych.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przechowuje się we właściwym sądzie okręgowym, jego odpis zaś przesyła się w terminie 14 dni od zakończenia wizytacji kierującemu kontrolowanym upoważnionym podmiotem dozorującym.

3.  Odpis sprawozdania przesyła się Ministrowi Sprawiedliwości.

§ 6. 1. W miarę potrzeby, zwłaszcza jeżeli w toku wizytacji stwierdzono istotne uchybienia w działalności kontrolowanego upoważnionego podmiotu dozorującego lub zgłoszono zastrzeżenia co do realizacji przez niego zaleceń, sędzia penitencjarny zawiadamia prezesa właściwego sądu, który wzywa kierującego tym podmiotem do usunięcia stwierdzonych uchybień w określonym terminie, nie dłuższym jednak niż 3 miesiące.

2. W razie nieusunięcia uchybień w wyznaczonym terminie prezes sądu zawiadamia o tym Ministra Sprawiedliwości, który podejmuje decyzję w przedmiocie zawieszenia dozorów elektronicznych przez upoważniony podmiot dozorujący w całości lub w części; decyzja ta jest natychmiast wykonalna.

3. Na czas zawieszenia dozorów Minister Sprawiedliwości zarządza kontynuowanie dozorów przez inny upoważniony podmiot dozorujący.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39 i Nr 22, poz. 119.