ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie siedziby izb morskich działających przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. Nr 58, poz. 320, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Gdynię jako siedzibę Izby Morskiej w Gdańsku oraz jako siedzibę Odwoławczej Izby Morskiej.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2004 r. 2)1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1989 r. Nr 33, poz. 175 i Nr 35, poz. 192, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 575.

2)  Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 1962 r. w sprawie siedziby izb morskich działających przy Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku (Dz. U. Nr 22, poz. 100), na podstawie art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o izbach morskich (Dz. U. Nr 62, poz. 575).