ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób i tryb sporządzania oraz przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego, zwanego dalej „Rejestrem”, kart rejestracyjnych i zawiadomień;

2) wzory formularzy kart rejestracyjnych i zawiadomień;

3) zakres informacji zawartych w zawiadomieniach przekazywanych do Rejestru za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (zawiadomienie w formie elektronicznej).

§ 2. 1. Organy obowiązane na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, zwanej dalej „ustawą”, do sporządzania kart rejestracyjnych, zawiadomień o zmianach ewidencyjnych oraz zawiadomień dotyczących podmiotu zbiorowego, zwanych dalej „zawiadomieniami”, przesyłają karty rejestracyjne i zawiadomienia niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia lub po zaistnieniu innego faktu, który stanowi podstawę do ich sporządzenia i przekazania do Rejestru.

2. Karty rejestracyjne i zawiadomienia przesyła się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm. 2) ) przesyłką poleconą, za pośrednictwem funkcjonariusza organu wysyłającego albo w inny sposób przewidziany odrębnymi przepisami prawa.

3. Karty rejestracyjne i zawiadomienia sporządza się pismem drukowanym.

4. Karty rejestracyjne i zawiadomienia opatruje się pieczęcią urzędową organu uprawnionego do ich sporządzania.

5. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do zawiadomień w formie elektronicznej.

§ 3. Ustala się następujące karty rejestracyjne:

1) karta rejestracyjna karna;

2) karta rejestracyjna nieletniego;

3) karta rejestracyjna podmiotu zbiorowego.

§ 4. 1. Na formularzu karty rejestracyjnej karnej umieszcza się dane, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem informacji o środkach wychowawczych, poprawczych oraz wychowawczo-leczniczych.

2. Wzór formularza karty rejestracyjnej karnej stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Na formularzu karty rejestracyjnej nieletniego umieszcza się dane, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem:

1) informacji o wykonywaniu funkcji posła, senatora lub posła do Parlamentu Europejskiego;

2) informacji, że osoba jest upoważniona do reprezentowania podmiotu zbiorowego, podejmowania w jego imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru nad jego działalnością, jeżeli czyn zabroniony został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich;

3) informacji, że czyn zabroniony popełniony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich.

2. Wzór formularza karty rejestracyjnej nieletniego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. Wzór formularza karty rejestracyjnej podmiotu zbiorowego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. Ustala się następujące zawiadomienia:

1) zawiadomienie w postępowaniu karnym;

2) zawiadomienie o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny;

3) zawiadomienie o zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności w trybie art. 152 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm. 3) );

4) zawiadomienie o zmianie lub uchyleniu prawomocnego orzeczenia;

5) zawiadomienie o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

6) zawiadomienie o zarządzeniu zatarcia skazania;

7) zawiadomienie o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;

8) zawiadomienie o przekazaniu kary do wykonania organowi sądowemu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub o jej wykonaniu przez ten organ;

9) zawiadomienie w postępowaniu w sprawach nieletnich;

10) zawiadomienie o umieszczeniu lub zwolnieniu nieletniego ze schroniska dla nieletnich;

11) zawiadomienie o rozesłaniu oraz odwołaniu listu gończego;

12) zawiadomienie o zastosowaniu oraz uchyleniu tymczasowego aresztowania;

13) zawiadomienie o wykonywaniu tymczasowego aresztowania;

14) zawiadomienie o osobie pozbawionej wolności;

15) zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego.

§ 8. 1. Na formularzu zawiadomienia w postępowaniu karnym umieszcza się informacje o:

1) odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności;

2) zawieszeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności;

3) zamianie kary ograniczenia wolności na zastępczą karę grzywny lub zastępczą karę pozbawienia wolności;

4) zwolnieniu z odbycia reszty kary ograniczenia wolności;

5) zamianie grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności albo na pracę społecznie użyteczną;

6) wykonaniu kary ograniczenia wolności;

7) wykonaniu grzywny;

8) wykonaniu środków karnych, z wyjątkiem środków karnych określonych w art. 39 pkt 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 4) ), w art. 22 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm. 5) ) oraz w art. 28 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. zm. 6) );

9) rozpoczęciu, zakończeniu i miejscu wykonywania środków zabezpieczających, o których mowa w art. 93–98 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, oraz o uchyleniu lub wykonaniu pozostałych środków zabezpieczających;

10) wykonaniu przez podmiot odpowiedzialny posiłkowo kary grzywny lub środka karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów;

11) umorzeniu postępowania wykonawczego;

12) śmierci osoby, której dane osobowe zgromadzono w Rejestrze;

13) przerwie wykonania kary pozbawienia wolności;

14) warunkowym zwolnieniu i odwołaniu takiego zwolnienia.

2. Zawiadomienie w postępowaniu karnym, zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–12, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.

3. Zawiadomienie w postępowaniu karnym, zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lub 14, oraz informacje o umorzeniu postępowania wykonawczego w takich sprawach przesyła do Rejestru sąd penitencjarny.

4. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Na formularzu zawiadomienia o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny umieszcza się informacje o zarządzeniu wykonania kary lub uchyleniu postanowienia o tym zarządzeniu.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.

3. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 10. 1. Na formularzu zawiadomienia o zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności w trybie art. 152 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy umieszcza się informacje o zawieszeniu wykonania kary lub uchyleniu postanowienia o tym zawieszeniu.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.

3. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 11. 1. Na formularzu zawiadomienia o zmianie lub uchyleniu prawomocnego orzeczenia umieszcza się informacje o:

1) uchyleniu prawomocnego orzeczenia w wyniku kasacji;

2) zastosowaniu amnestii;

3) ułaskawieniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

4) wznowieniu postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem odnotowanym w Rejestrze;

5) stwierdzeniu nieważności prawomocnego orzeczenia sądu odnotowanego w Rejestrze;

6) przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.

3. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 12. 1. Zawiadomienie o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.

2. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 13. 1. Zawiadomienie o zarządzeniu zatarcia skazania przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.

2. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 14. 1. Na formularzu zawiadomienia o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego umieszcza się informacje o:

1) zezwoleniu na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;

2) uchyleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;

3) wykonaniu kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;

4) przerwie w wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;

5) warunkowym zawieszeniu wykonania reszty kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

2. Zawiadomienie o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego przesyła do Rejestru sąd penitencjarny.

3. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 15. 1. Na formularzu zawiadomienia o przekazaniu kary do wykonania organowi sądowemu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub o jej wykonaniu przez ten organ umieszcza się informacje o:

1) przekazaniu przez sąd polski orzeczenia do wykonania właściwemu organowi sądowemu państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

2) rodzaju i wymiarze przekazanej do wykonania kary, środków karnych, środków związanych z poddaniem sprawcy próbie lub obowiązków;

3) dacie wykonania kary, środków karnych lub środków związanych z poddaniem sprawcy próbie;

4) przekazaniu do wykonania orzeczonego dozoru kuratora lub innej instytucji publicznej;

5) przekazaniu do wykonania orzeczonego przepadku;

6) umorzeniu postępowania wykonawczego;

7) podjęciu postępowania wykonawczego.

2. Zawiadomienie o przekazaniu kary do wykonania organowi sądowemu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub o jej wykonaniu przez ten organ przekazuje do Rejestru sąd, który wydał postanowienie w przedmiocie wystąpienia o wykonanie orzeczenia.

3. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 16. 1. Na formularzu zawiadomienia w postępowaniu w sprawach nieletnich umieszcza się informacje o:

1) zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonego umieszczenia w zakładzie poprawczym lub kary orzeczonej w miejsce zakładu poprawczego;

2) warunkowym zwolnieniu z zakładu poprawczego i odwołaniu takiego zwolnienia;

3) warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie poprawczym;

4) zmianie lub uchyleniu środka wychowawczego oraz wychowawczo-leczniczego;

5) przerwaniu lub odroczeniu wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych;

6) odstąpieniu od stosowania orzeczonego środka wychowawczego;

7) powołaniu nieletniego do zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej;

8) wykonaniu środka zabezpieczającego – przepadku przedmiotów, orzeczonego na podstawie art. 43 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy;

9) umorzeniu postępowania wykonawczego.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd rodzinny.

3. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 17. 1. Na formularzu zawiadomienia o umieszczeniu lub zwolnieniu nieletniego ze schroniska dla nieletnich umieszcza się informacje o tym umieszczeniu lub zwolnieniu.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd rodzinny albo sąd orzekający w pierwszej instancji w sprawie nieletniego, w trybie art. 10 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

3. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia.

§ 18. 1. Na formularzu zawiadomienia o rozesłaniu oraz odwołaniu listu gończego umieszcza się informacje o tym rozesłaniu lub odwołaniu.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie, a jeżeli postanowienie o poszukiwaniu podejrzanego lub oskarżonego listem gończym wydał prokurator, zawiadomienie to przesyła prokurator.

3. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia.

§ 19. 1. Na formularzu zawiadomienia o zastosowaniu oraz uchyleniu tymczasowego aresztowania umieszcza się informacje o:

1) zastosowaniu tymczasowego aresztowania;

2) uchyleniu tymczasowego aresztowania;

3) miejscu osadzenia tymczasowo aresztowanego, jeżeli tymczasowe aresztowanie wykonywane jest w formie umieszczenia w odpowiednim zakładzie leczniczym.

2. Zawiadomienie o zastosowaniu oraz uchyleniu tymczasowego aresztowania, zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przesyła do Rejestru sąd orzekający o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.

3. Zawiadomienie o zastosowaniu oraz uchyleniu tymczasowego aresztowania, zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przesyła do Rejestru sąd lub prokurator, który uchylił tymczasowe aresztowanie.

4. Zawiadomienie o zastosowaniu oraz uchyleniu tymczasowego aresztowania, zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, przesyła do Rejestru sąd orzekający o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, a w przypadku gdy umieszczenie w odpowiednim zakładzie leczniczym nastąpiło po wydaniu postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, zawiadomienie to przesyła organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.

5. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia.

§ 20. 1. Zawiadomienie o wykonywaniu tymczasowego aresztowania zawiera:

1) dane identyfikujące osobę: nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL;

2) dane dotyczące postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania: oznaczenie sądu, który wydał postanowienie, sygnaturę akt sprawy, datę wydania postanowienia, kwalifikację prawną zarzucanego czynu;

3) dane o miejscu osadzenia tymczasowo aresztowanego;

4) dane o przebiegu wykonywania tymczasowego aresztowania:

a) datę rozpoczęcia wykonywania tymczasowego aresztowania,

b) datę i powód zakończenia wykonywania tymczasowego aresztowania,

c) termin upływu stosowania tymczasowego aresztowania,

d) informację o przedłużeniu stosowania tymczasowego aresztowania zawierającą datę, która określa, do kiedy przedłużono stosowanie tymczasowego aresztowania,

e) informację o skróceniu stosowania tymczasowego aresztowania zawierającą datę, która określa, do kiedy tymczasowe aresztowanie będzie stosowane.

2. W przypadku gdy tymczasowo aresztowany został wydany do udziału w czynnościach procesowych lub do zakładu leczniczego poza teren aresztu śledczego lub zakładu karnego, w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, jako miejsce osadzenia tymczasowo aresztowanego wskazuje się areszt śledczy lub zakład karny, w którego ewidencji tymczasowo aresztowany pozostaje.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane i przekazywane w formie elektronicznej, z wykorzystaniem pliku zawierającego jedno zawiadomienie bądź więcej zawiadomień, ze wskazaniem stanowiska osoby sporządzającej. Plik zawierający zawiadomienie lub zawiadomienia opatruje się podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 12 ust. 2e ustawy.

§ 21. 1. Zawiadomienie o osobie pozbawionej wolności w związku z wykonywaniem kar: dożywotniego pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienia wolności, aresztu wojskowego, aresztu oraz zastępczej kary pozbawienia wolności zawiera:

1) dane identyfikujące osobę: nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL;

2) dane dotyczące wydanego orzeczenia: oznaczenie organu, który wydał orzeczenie, sygnaturę akt sprawy, datę wydania orzeczenia, kwalifikację prawną czynu zabronionego przyjętą w orzeczeniu oraz rodzaj i wymiar kary;

3) dane o miejscu wykonywania kary;

4) dane o przebiegu wykonywania kary:

a) datę rozpoczęcia wykonywania kary,

b) okresy wykonywania kary oraz powody przerwania biegu wykonywania kary, jeżeli kara była wykonywana w różnych okresach,

c) datę i powód zakończenia wykonywania kary.

2. W przypadku gdy skazany lub ukarany został wydany do udziału w czynnościach procesowych lub do zakładu leczniczego poza teren aresztu śledczego lub zakładu karnego, w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, jako miejsce wykonywania kary wskazuje się areszt śledczy lub zakład karny, w którego ewidencji skazany lub ukarany pozostaje.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane i przekazywane w formie elektronicznej, z wykorzystaniem pliku zawierającego jedno zawiadomienie bądź więcej zawiadomień, ze wskazaniem stanowiska osoby sporządzającej. Plik zawierający zawiadomienie lub zawiadomienia opatruje się podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 12 ust. 2e ustawy.

§ 22. 1. Na formularzu zawiadomienia dotyczącego podmiotu zbiorowego umieszcza się informacje o:

1) wykonaniu kary pieniężnej;

2) wykonaniu przepadków;

3) wykonaniu zakazów;

4) wykonaniu podania wyroku do publicznej wiadomości;

5) zatarciu orzeczenia;

6) likwidacji podmiotu zbiorowego.

2. Zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego, zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.

3. Zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego, zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 6, przesyła do Rejestru sąd gospodarczy.

4. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia. § 23. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2012 r. 7)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. (poz. 458)

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 432 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 212, poz. 1385 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 240, poz. 1430 i 1432.

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 734, Nr 185, poz. 1092, Nr 217, poz. 1280 i Nr 240, poz. 1431.

4)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431.

5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 66, poz. 410, Nr 215, poz. 1355 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 8, poz. 39, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 88, poz. 583, Nr 127, poz. 858 i Nr 151, poz. 1013, z 2011 r. Nr 48, poz. 245, Nr 129, poz. 733, Nr 171, poz. 1016 i Nr 240, poz. 1431 oraz z 2012 r. poz. 362.

6)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 672, Nr 152, poz. 1017 i 1018, Nr 217, poz. 1427 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 217, poz. 1280, Nr 224, poz. 1340, Nr 230, poz. 1370 i Nr 240, poz. 1431.

7) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień (Dz. U. Nr 198, poz. 1928, z 2009 r. Nr 134, poz. 1109, z 2011 r. Nr 85, poz. 461 oraz z 2012 r. poz. 130), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 240, poz. 1432).