ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

Na podstawie art. 125 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące wzory urzędowych formularzy pism procesowych:

1)   wzór formularza pozwu oznaczonego symbolem P — dla pozwu w postępowaniu uproszczonym oraz pozwu w sprawach, o których mowa w art. 1871 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej „kodeksem”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)   wzór formularza załącznika do pism procesowych zawierającego dane uzupełniające stron oznaczonego symbolem DS, w którym wskazuje się dane kolejnych stron lub dodatkowe dane stron już wskazanych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)   wzór pisma zawierającego wnioski dowodowe oznaczonego symbolem WD — dla pisma procesowego w postępowaniu uproszczonym, w którym zgłasza się dowody niewskazane w innych pismach, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4)   wzór formularza odpowiedzi na pozew oznaczonego symbolem OP — dla pisma procesowego zawierającego odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5)   wzór formularza pozwu wzajemnego oznaczonego symbolem PW — dla pozwu wzajemnego w postępowaniu uproszczonym oraz pozwu wzajemnego w sprawach, o których mowa w art. 1871 Kodeksu, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6)   wzór formularza sprzeciwu lub zarzutów oznaczonego symbolem SP — dla sprzeciwu od wyroku zaocznego, zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu uproszczonym oraz zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty w sprawach, o których mowa w art. 1871 Kodeksu, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się następujące wzory urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym:

1)   wzór formularza wniosku o założenie księgi wieczystej oznaczonego symbolem KW-ZAL, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

2)   wzór formularza wniosku o wpis w księdze wieczystej oznaczonego symbolem KW-WPIS, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

3)   wzór formularza załącznika zawierającego żądanie wpisu w księdze wieczystej oznaczonego symbolem KW-ZAD, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

4)   wzór formuarzazałącznika zawierającego oznaczenie działki ewidencyjnej oznaczonego symbolem KW-OZN, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;

5)   wzór formularza załącznika zawierającego dane wnioskodawcy lub uczestnika postępowania oznaczonego symbolem KW-WU, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;

6)   wzór formularza załącznika zawierającego dane pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego oznaczonego symbolem KW-PP, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Urzędowe formularze wykonane według wzorów stanowiących załączniki nr 1-6 do rozporządzenia są drukowane w odcieniu koloru szarego o symbolu PANTONE Cool Gray 9.

2. Urzędowy formularz wykonany według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia jest drukowany w odcieniu koloru niebieskiego o symbolu PANTONE 280 U.

3. Urzędowy formularz wykonany według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do rozporządzenia jest drukowany w odcieniu koloru niebieskiego o symbolu PANTONE 279 U.

4. Urzędowe formularze wykonane według wzorów stanowiących załączniki nr 9-12 do rozporządzenia są drukowane w odcieniu koloru brązowego o symbolu PANTONE 2695 U.

§ 4. 1. Urzędowe formularze pism procesowych wymienionych w § 1 udostępnia się nieodpłatnie w budynkach wszystkich sądów okręgowych i rejonowych.

2. Urzędowe formularze wniosków i załączników do wniosków wymienionych w § 2 udostępnia się nieodpłatnie w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych oraz Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

3. Urzędowe formularze udostępnia się nieodpłatnie na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sądów powszechnych.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, urzędowe formularze udostępnia się w formie umożliwiającej edycję ich treści.

§ 5. 1. Urzędowe formularze, ich wydruki i kserokopie mają format A4.

2. Wydruk komputerowy urzędowego formularza powinien odzwierciedlać strukturę wzoru tego formularza.

3. Do wydruków komputerowych urzędowych formularzy nie stosuje się wymogów określonych w § 3.

§ 6. Do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2012 r. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379, 435, 567, 616, 945, 1091,1161, 1296, 1585, 1626, 1741 i 1924 oraz z 2015 r. poz. 2, 4, 218 i 539.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 80, poz. 728 oraz z 2005 r. Nr 80, poz. 704) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 156, poz. 1527, z 2009 r. Nr 29, poz. 189 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 462), które utraciły moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1381).

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 246), które weszło w życie z dniem 13 marca 2014 r.