ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. Nr 143, poz. 1399, z 2004 r. Nr 141, poz. 1499 oraz z 2005 r. Nr 101, poz. 848) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się miesięczne wynagrodzenie zasadnicze aplikanta referendarskiego w wysokości 1 600 zł.”;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Przepisy § 3 i załącznik nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do wynagrodzeń urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury od dnia 1 stycznia 2006 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.