ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach wojskowych

Na podstawie art. 18 § 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się liczbę sędziów w:

1) wojskowych sądach okręgowych — 20;

2) wojskowych sądach garnizonowych — 38.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 stycznia 2012 r. 2)


1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 26, poz. 157, Nr 56, poz. 459 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 113, poz. 659, Nr 203, poz. 1192 i Nr 236, poz. 1396.

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach wojskowych oraz w Departamencie Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. U. Nr 50, poz. 490), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 236, poz. 1396).