ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850, z 2009 r. Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 239, poz. 1590) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób przygotowywania, przechowywania oraz przekazywania Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją”, pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka, zwany dalej „egzaminem”.

§ 2. 1. Zespół do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin, zwany dalej „zespołem”, najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, opracowuje test składający się z zestawu 100 pytań zawierający po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa, zwany dalej „testem”, wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi, oraz zadanie problemowe wraz z wytycznymi dotyczące sposobu rozwiązania zadania problemowego, zwanymi dalej „wytycznymi” do zadania.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, zespół wykonuje na posiedzeniach.

§ 3. 1. Każdy członek zespołu zgłasza podczas posiedzenia:

1) propozycje pytań testowych na egzamin, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa; do każdego pytania testowego wskazuje prawidłową odpowiedź z określeniem jej podstawy, zgodnej z wykazem tytułów aktów prawnych lub zalecanej literatury ogłaszanych na podstawie art. 8a ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka;

2) propozycje zadania problemowego na egzamin.

2. Każdy członek zespołu zgłasza podczas posiedzenia propozycje pytań i zadań problemowych, o których mowa w ust. 1, na piśmie i na informatycznym nośniku danych.

§ 4. 1. Członkowie zespołu uzgadniają wspólnie treść pytań testowych oraz zadania problemowego. W razie rozbieżności ostateczne brzmienie testu, zadania problemowego oraz zestawów pytań ustala się w drodze głosowania. Decyduje większość głosów.

2. Po sporządzeniu testu i opracowaniu zadania problemowego zespół sporządza wykaz prawidłowych odpowiedzi oraz wytyczne.

§ 5. Przewodniczący zespołu sprawdza, czy wykaz prawidłowych odpowiedzi jest zgodny ze stanem prawnym obowiązującym w dniu egzaminu. W przypadku zmiany stanu prawnego zespół sporządza nowy wykaz prawidłowych odpowiedzi.

§ 6. Przewodniczący zespołu przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe wraz z wytycznymi na piśmie i na informatycznym nośniku danych, niezwłocznie po ich opracowaniu.

§ 7. 1. Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe z wytycznymi przechowuje się w miejscu, do którego mają dostęp wyłącznie osoby wskazane przez Ministra Sprawiedliwości.

2. Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi i kartami odpowiedzi oraz zadanie problemowe z wytycznymi są przechowywane i drukowane w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie.

3. Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi i kartami oraz zadanie problemowe z wytycznymi, odrębnie zapakowane i oznaczone, są przekazywane Komisji w liczbie odpowiadającej liczbie osób dopuszczonych do egzaminu, powiększonej o sześć egzemplarzy zapasowych, z których jeden egzemplarz zapasowy testu i jeden egzemplarz zapasowy zadania problemowego jest przeznaczony dla przewodniczącego Komisji.

§ 8. 1. Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe z wytycznymi są przekazywane przez Ministra Sprawiedliwości w formie przesyłki przewodniczącemu Komisji w obecności jednego z członków Komisji za potwierdzeniem odbioru, nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem egzaminu, w sposób uniemożliwiający nieuprawnione ujawnienie ich treści.

2. Przesyłki, o których mowa w ust. 1, są odbierane przez przewodniczącego Komisji i przynajmniej jednego członka Komisji za pokwitowaniem odbioru. Osoby odbierające przesyłkę sprawdzają, czy nie została ona naruszona w sposób umożliwiający ujawnienie treści testu lub wykazu prawidłowych odpowiedzi, lub zadania problemowego, lub wytycznych. Z czynności tej sporządza się protokół, który podpisują osoby odbierające przesyłkę.

§ 9. Osoba wyznaczona przez przewodniczącego zespołu spośród członków zespołu sporządza protokół posiedzeń zespołu oraz czynności dotyczących przygotowywania, przechowywania i przekazywania Ministrowi Sprawiedliwości testu wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi i zadania problemowego z wytycznymi. Protokół podpisują członkowie zespołu biorący udział w wykonywaniu tych czynności.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.