ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie warunków organizacji oraz struktury sądowej służby doręczeniowej

Na podstawie art. 131 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Sądową służbę doręczeniową tworzy się w ramach środków budżetu sądu, po przeprowadzeniu analizy ekonomicznej doręczeń pism sądowych.

§ 2. 1. Sądowa służba doręczeniowa jest usytuowana w strukturze organizacyjnej oddziału administracyjnego właściwego sądu powszechnego.

2. W budynku sądu wyznacza się pomieszczenia dla sądowej służby doręczeniowej.

§ 3. Sądową służbę doręczeniową tworzą pracownicy zatrudnieni w celu doręczania pism sądowych lub inni pracownicy sądu, z którymi zawarto umowę cywilnoprawną w przedmiocie doręczania pism sądowych jako wykonywania dodatkowych zadań poza godzinami urzędowania sądów, zwani dalej „doręczycielami”.

§ 4. 1. Doręczyciele wchodzą w skład wyodrębnionego zespołu pracowników w oddziale administracyjnym sądu.

2. Prezes sądu może utworzyć stanowisko doręczyciela koordynatora zespołu, a jeżeli w skład zespołu wchodzi więcej niż piętnaście osób, prezes sądu tworzy takie stanowisko.

§ 5. Doręczyciele w czasie pełnienia czynności wyposażeni są w identyfikator wydany przez prezesa sądu; identyfikator zawiera nazwę sądu, imię i nazwisko doręczyciela oraz jego zdjęcie.

§ 6. 1. W przypadku gdy w tym samym budynku lub w mieście albo w aglomeracji miejskiej znajduje się kilka sądów, sądowa służba doręczeniowa utworzona w jednym sądzie może świadczyć usługi na rzecz innych sądów.

2. W celu wykonania zadania, o którym mowa w ust. 1, prezesi sądów zawierają porozumienie o współdziałaniu sądów w realizacji doręczeń pism sądowych na danym obszarze.

3. Porozumienie powinno zawierać w szczególności:

1) określenie sądu wykonującego zadania sądowej służby doręczeniowej;

2) zasady ponoszenia przez poszczególne sądy wszystkich kosztów związanych z bezpośrednim finansowaniem realizacji zadania, przy uwzględnieniu liczby przesyłek oraz obszaru działania proporcjonalnie do udziału każdego sądu;

3) warunki przystąpienia oraz wystąpienia z realizacji porozumienia.

§ 7. Prezes sądu zapewnia doręczycielom szkolenie w zakresie prawidłowego doręczania pism sądowych, przepisów dotyczących trybu i sposobu doręczania pism sądowych oraz znaczenia doręczeń dla postępowania sądowego.

§ 8. 1. Pisma sądowe mogą być doręczane przez doręczycieli w systemie dwuzmianowym.

2. Prezes sądu ustala liczbę doręczycieli, z uwzględnieniem przewidywanej ilości pism sądowych i ustalonego obszaru właściwości.

§ 9. 1. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w § 3, doręczyciele korzystają ze środków publicznego transportu zbiorowego.

2. W uzasadnionych przypadkach doręczyciele mogą korzystać z pojazdu pozostającego w dyspozycji sądu lub pojazdu stanowiącego własność lub współwłasność doręczyciela albo pozostającego do jego dyspozycji.

§ 10. 1. Przygotowane do doręczenia pisma sądowe doręczyciele odbierają w biurze podawczym na podstawie odrębnych zestawień pism przekazanych każdemu doręczycielowi.

2. W zestawieniach, o których mowa w ust. 1, odnotowuje się: sygnaturę akt i datę doręczanego pisma, nazwę adresata i datę przekazania pisma do doręczenia.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i Nr 241, poz. 1621 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482 i Nr 92, poz. 531.