ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie delegowania urzędników sądów do Ministerstwa Sprawiedliwości lub poza stałe miejsce pracy

Na podstawie art. 11a ust. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki delegowania urzędników sądów, zwanych dalej „urzędnikami”, do wykonywania obowiązków służbowych w Ministerstwie Sprawiedliwości;

2) wysokość dodatku funkcyjnego z tytułu delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości;

3) szczegółowe warunki i zakres świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem urzędników poza stałe miejsce pracy.

§ 2. Do wykonywania obowiązków służbowych w Ministerstwie Sprawiedliwości deleguje się urzędnika wyróżniającego się wysokim poziomem wiedzy w zakresie wewnętrznej organizacji i zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji sądowej oraz organizacji i funkcjonowania sądów, a także posiadającego odpowiednie doświadczenie zawodowe.

§ 3. Wysokość dodatku funkcyjnego z tytułu delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości wynosi od 15% do 35% najniższego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego urzędnikom sądów i prokuratury.

§ 4. 1. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje zwrot kosztów jednorazowego przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca delegowania i z powrotem.

2. Jeżeli delegowanie trwa dłużej niż dwa tygodnie, zwrot kosztów przejazdu obejmuje także zwrot kosztów przejazdów z miejsca delegowania do miejsca zamieszkania i z powrotem, odbywanych nie częściej niż raz w tygodniu.

3. Zwrot kosztów przejazdu następuje w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, jednak nie większej niż równowartość ceny biletu na przejazd liniami Polskich Kolei Państwowych w klasie drugiej pociągu według taryfy pospiesznej, z uwzględnieniem przysługującej urzędnikowi na dany środek transportu ulgi, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

4. Zwrot kosztów przejazdu następuje niezwłocznie po złożeniu kierownikowi jednostki, o której mowa w art. 11a ust. 11 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, zwanemu dalej „kierownikiem jednostki”, wykazu odbytych przejazdów, biletów za przejazd oraz oświadczenia o przysługujących ulgach.

5.  W uzasadnionych wypadkach, na wniosek urzędnika, kierownik jednostki może wyrazić zgodę na przejazd samochodem osobowym lub innym pojazdem mechanicznym. W takim wypadku zwrot kosztów przejazdu następuje na podstawie umowy o używanie pojazdu do celów służbowych, zawartej pomiędzy urzędnikiem a kierownikiem jednostki na warunkach określonych w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów, niebędących własnością pracodawcy.

6. Zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje, jeżeli urzędnik nie stawił się do pracy w miejscu delegowania w ustalonym terminie bez uzasadnionej przyczyny.

§ 5. 1. Zwrot kosztów noclegu albo ryczałt za nocleg przysługuje urzędnikowi delegowanemu w zakresie nieprzekraczającym 30 noclegów.

2. Zwrot kosztów noclegu w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie przysługuje w wysokości stwierdzonej rachunkiem.

3. Jeżeli urzędnik nie przedłożył rachunku, a nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 2100 i 700, urzędnikowi przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety.

4. Zwrot kosztów noclegu albo wypłata ryczałtu za nocleg następuje niezwłocznie po złożeniu kierownikowi jednostki, odpowiednio, rachunku albo wykazu noclegów.

5. Zwrot kosztów noclegu albo ryczałt za nocleg nie przysługuje w przypadku:

1) zapewnienia urzędnikowi nieodpłatnego zakwaterowania;

2) korzystania przez urzędnika ze zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania;

3) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;

4) korzystania z urlopu wypoczynkowego lub urlopu bezpłatnego;

5) podróży służbowej, z tytułu której urzędnik otrzymał zwrot kosztów noclegu;

6) pobytu w miejscu zamieszkania;

7) pobytu w szpitalu.

§ 6. 1. Diety przysługują urzędnikowi za każdy dzień delegowania, w wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

2. Wypłata diet następuje niezwłocznie po złożeniu kierownikowi jednostki wykazu dni pobytu w miejscu delegowania.

3. Diety nie przysługują w przypadku:

1) zapewnienia urzędnikowi nieodpłatnego całodziennego wyżywienia;

2) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;

3) zwolnienia od pracy bez prawa do wynagrodzenia;

4) korzystania z urlopu wypoczynkowego lub urlopu bezpłatnego;

5) podróży służbowej, z tytułu której urzędnik otrzymał diety w pełnej wysokości;

6) pobytu w miejscu zamieszkania;

7) pobytu w szpitalu.

§ 7. 1. Jednorazowy ryczałt z tytułu przeniesienia oraz zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego przysługują urzędnikowi delegowanemu na czas nieokreślony, który przeprowadził się do miejscowości delegowania z zamiarem stałego pobytu.

2. Jednorazowy ryczałt z tytułu przeniesienia przysługuje w wysokości:

1) 50% najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego urzędnikom sądów i prokuratury, jeżeli przeprowadza się bez rodziny;

2) 100% najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego urzędnikom sądów i prokuratury, jeżeli przeprowadza się wraz z rodziną.

3. Wypłata jednorazowego ryczałtu z tytułu przeniesienia następuje niezwłocznie po złożeniu kierownikowi jednostki oświadczenia o przeprowadzeniu się do miejscowości delegowania z zamiarem stałego pobytu.

4. Zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego obejmuje opłatę za transport oraz wydatki na opakowania, prace załadunkowe i wyładunkowe.

5. Zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego następuje jednorazowo na podstawie przedstawionych rachunków, niezwłocznie po ich złożeniu kierownikowi jednostki.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, z 2007 r. Nr 64, poz. 432 i 433, Nr 102, poz. 690 i Nr 136, poz. 959, z 2009 r. Nr 26, poz. 157, Nr 178, poz. 1375 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków delegowania urzędników sądów i prokuratury do wykonywania obowiązków służbowych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz szczegółowych warunków i zakresu świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem urzędników sądów i prokuratury poza stałe miejsce pracy (Dz. U. Nr 207, poz. 1499), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 22 ustawy z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1375 i Nr 219, poz. 1706).