ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 198, poz. 1930, z 2004 r. Nr 273, poz. 2714) w załączniku nr 1 po pkt 32 dodaje się pkt 33–43 w brzmieniu:

„33. Punkt Informacyjny w Łomży przy Sądzie Okręgowym,

34. Punkt Informacyjny w Ostrołęce przy Sądzie Okręgowym,

35. Punkt Informacyjny w Piotrkowie Trybunalskim przy Sądzie Okręgowym,

36. Punkt Informacyjny w Płocku przy Sądzie Okręgowym,

37. Punkt Informacyjny w Sieradzu przy Sądzie Okręgowym,

38. Punkt Informacyjny w Suwałkach przy Sądzie Okręgowym,

39. Punkt Informacyjny w Warszawie przy Sądzie Okręgowym,

40. Punkt Informacyjny w Zamościu przy Sądzie Okręgowym,

41. Punkt Informacyjny w Białej Podlaskiej przy Sądzie Rejonowym,

42. Punkt Informacyjny w Warszawie przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia,

43. Punkt Informacyjny w Warszawie przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 56, poz. 579, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 197, poz. 1661, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2005 r. Nr 183, poz. 1537 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119.