ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób podziału środków funduszu socjalnego, zwanego dalej „funduszem”, pomiędzy jego dysponentów;

2) zakres i sposoby korzystania ze świadczeń socjalnych z funduszu przez emerytów i rencistów Stużby Więziennej oraz członków ich rodzin, zwanych dalej „uprawnionymi”.

§ 2. Środki funduszu mogą być przeznaczane na następujące świadczenia socjalne:

1) udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej;

2) dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrot części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;

3) dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach, za pobyt w zakładach rehabilitacyjnych;

4) dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego;

5) dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej; ;

6) dopłaty do korzystania z różnych form działalności rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej.

§ 3. 1. Dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej dokonuje podziału środków funduszu pomiędzy dysponentów, o których mowa w ust. 2, odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków na wypłatę emerytur i rent dla byłych funkcjonariuszy poszczególnych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi”, z uwzględnieniem liczby emerytów i rencistów oraz osób uprawnionych do renty rodzinnej, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego.

2. Dysponentami środków finansowych są:

1) Dyrektor Generalny Służby Więziennej;

2) dyrektorzy okręgowi Służby Więziennej;

3) dyrektorzy zakładu karnego i aresztu śledczego;

4) komendant ośrodka szkolenia Służby Więziennej;

5) komendant ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej.

§ 4. 1. Świadczenia socjalne przyznaje dysponent na wniosek uprawnionego, uwzględniając jego sytuację życiową, rodzinną i materialną.

2.  Świadczenia socjalne mogą być przyznane z urzędu, na wniosek organizacji społecznej lub przedstawicielstwa emerytów i rencistów.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) ostatni dowód otrzymanego świadczenia emerytalnego lub rentowego albo kopię ostatniej decyzji w sprawie emerytury lub renty;

2) dokumenty potwierdzające wysokość innych dochodów uprawnionego, współmałżonka i członków jego rodziny;

3) inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia, potwierdzające obecną sytuację życiową, materialną i rodzinną uprawnionego, w szczególności zaświadczenia, dokumentację medyczną, rachunki i faktury.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, kieruje się do komórki kadrowej lub osoby wyznaczonej do załatwiania spraw kadrowych lub socjalnych w jednostce organizacyjnej.

5. Świadczenia socjalne wypłaca niezwłocznie właściwa komórka finansowa jednostki organizacyjnej.

6. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń socjalnych przysługuje uprawnionym:

1) posiadającym trudne warunki materialne;

2) poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych;

3) sierotom zupełnym;

4) samotnie wychowującym dzieci;

5) ponoszącym dodatkowe koszty związane z wychowywaniem dzieci wymagających specjalnej opieki i leczenia.

§ 6. 1. Świadczenia socjalne przyznaje dysponent, u którego uprawniony pełnił służbę bezpośrednio przed zwolnieniem.

2. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania oraz w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach uprawniony może złożyć wniosek o objęcie go świadczeniami socjalnymi do dysponenta innego niż określony w ust. 1. 

3. O sposobie załatwienia wniosku właściwy dysponent, o którym mowa w ust. 2, zawiadamia uprawnionego oraz dysponenta dotychczasowego.

4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r. (poz. 1177)

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708. 

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 1995 r. w sprawie określenia wysokości funduszu socjalnego oraz zakresu i zasad korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin (Dz. U. Nr 25, poz. 137), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 21 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2048).