ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zadania służby medycyny pracy niewymienione w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, wynikające ze specyfiki ryzyka zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, oraz pracowników Służby Więziennej, zwanych dalej „pracownikami”.

§ 2. Do zadań, o których mowa w § 1, należą:

1) monitorowanie stanu zdrowia, szczególnie poprzez wykonywanie badań okresowych, kontrolnych lub innych zaleconych przez przełożonego właściwego do spraw osobowych:

a) funkcjonariusza w służbie przygotowawczej poprzez wykonywanie badania okresowego przed upływem roku służby, a w przypadku stwierdzenia braku wskazań zdrowotnych do skierowania na komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych — następne badanie przeprowadza się przed upływem drugiego roku służby,

b) funkcjonariusza pełniącego służbę z bronią lub w ciągłym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności oraz pracownika wykonującego pracę w ciągłym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności poprzez wykonywanie badania okresowego nie rzadziej niż co 3 lata,

c) funkcjonariusza pełniącego funkcję zbrojmistrza poprzez wykonywanie badania okresowego nie rzadziej niż co 2 lata,

zakończonych wydaniem zaświadczenia zawierającego informację o braku wskazań zdrowotnych do skierowania na komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz datę następnego badania okresowego albo informację o konieczności skierowania na komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w celu ustalenia stopnia zdolności do służby lub ustalenia zdolności do służby na zajmowanym stanowisku, lub określenia potrzeby udzielenia urlopu zdrowotnego;

2) weryfikowanie w badaniu wstępnym, obejmującym badanie psychologiczne, predyspozycji kandydata do pracy szczególnie na stanowisko wymagające pozostawania w ciągłym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności;

3) współdziałanie z kierownikami jednostek organizacyjnych Służby Więziennej w procesie rozpoznawania warunków służby i pracy w zakresie narażenia na:

a) działanie czynników mogących skutkować pojawieniem się objawów stresu zawodowego, w wyniku realizowania zadań związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania i kar oraz środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności,

b) działanie substancji drażniących, toksycznych, alergizujących, rakotwórczych, pyłów oraz czynników zakaźnych w środowisku pracy funkcjonariusza lub pracownika;

4) współdziałanie z kierownikami jednostek organizacyjnych Służby Więziennej w zapewnieniu warunków służby i pracy w celu minimalizowania wpływu narażeń, o których mowa w pkt 3, na zdrowie funkcjonariuszy i pracowników;

5) organizowanie i prowadzenie promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej, szczególnie w zakresie zapobiegania skutkom stresu zawodowego;

6) wydawanie przez lekarzy wykonujących zadania służby medycyny pracy w ośrodkach szkolenia Służby Więziennej zaświadczeń o krótkotrwałej niezdolności funkcjonariuszy lub pracowników do uczestnictwa w szkoleniu;

7) informowanie przełożonego właściwego w sprawach osobowych o stwierdzeniu, w wyniku badania profilaktycznego funkcjonariusza, objawów wskazujących na konieczność natychmiastowego odsunięcia tego funkcjonariusza od wykonywania określonych zadań służbowych;

8) gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o działalności służby medycyny pracy oraz przekazywanie Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej danych statystycznych w tym zakresie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1)


1) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. Nr 105, poz. 992), zachowane w mocy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 220, poz. 1416).