ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej oraz prokuratorskiej

Na podstawie art. 52 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 i Nr 56, poz. 459) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) organizację, szczegółowe warunki i tryb odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej;

2) szczegółowe warunki odbywania w trakcie aplikacji sędziowskiej stażu na stanowiskach asystenta sędziego i referendarza sądowego;

3) sposób ustalania systemu punktowego oceny zaliczania sprawdzianów i ich poprawek, praktyk i stażu, objętych programem poszczególnych aplikacji;

4) wzór dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej.

§ 2. 1. Aplikant odbywa aplikację ogólną, sędziowską lub prokuratorską zgodnie ze szczegółowym programem zajęć i praktyk, zwanym dalej „programem aplikacji”.

2. Program aplikacji jest opracowywany przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zwanego dalej „Dyrektorem Krajowej Szkoły”, a następnie uchwalany przez Radę Programową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zwaną dalej „Radą Programową”.

3.  Aplikanci otrzymują program danej aplikacji najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia.

§ 3. 1. Aplikanci odbywają zajęcia w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zwanej dalej „Krajową Szkołą”, przez pięć dni w tygodniu, w wymiarze do ośmiu jednostek lekcyjnych dziennie, po 45 minut każda, lecz nie dłużej niż przez trzy tygodnie w jednym cyklu.

2. W ramach zajęć, realizowanych w formie wykładów, seminariów, warsztatów, symulacji rozpraw, przeprowadzania czynności procesowych, opracowywania decyzji procesowych oraz w innych formach przewidzianych w programach aplikacji, aplikanci poznają przede wszystkim metodykę pracy referendarza sądowego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora, sędziego lub prokuratora oraz doskonalą umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej i znajomości orzecznictwa w praktyce, odpowiednio do rodzaju aplikacji.

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą wykładowcy zgłoszeni przez Radę Programową, a także wybrani przez Dyrektora Krajowej Szkoły, w uzgodnieniu z Radą Programową, spośród kandydatów zgłoszonych przez prezesów sądów apelacyjnych i prokuratorów apelacyjnych oraz spośród innych specjalistów z dziedzin prawa i innych nauk objętych programami aplikacji.

§ 4. 1. Po każdym cyklu zajęć aplikant odbywa wskazane w programie aplikacji praktyki, zgodnie z tematyką tych zajęć.

2. Aplikant aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej odbywa praktyki, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, odpowiednio w sądach i prokuraturach oraz innych jednostkach wskazanych w programie aplikacji, położonych możliwie najbliżej miejsca zamieszkania aplikanta.

3. Dyrektor Krajowej Szkoły kierując aplikanta na praktyki, uzgadnia odpowiednio z prezesem właściwego sądu apelacyjnego lub właściwym prokuratorem apelacyjnym miejsce i szczegółowe warunki odbywania praktyk.

§ 5. 1. Dodatkowe zajęcia z języka obcego, o charakterze nieobowiązkowym, organizowane są przez Krajową Szkołę w czasie wolnym aplikantów uczestniczących, zgodnie z programem aplikacji, w obowiązkowych cyklach zajęć, o których mowa w § 3 ust. 1.

2. Zajęcia z języka obcego mają za zadanie doskonalenie przez aplikantów znajomości specjalistycznego języka prawniczego.

§ 6. 1. Aplikant sędziowski po zdanym egzaminie sędziowskim jest kierowany do odbycia stażu, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, do sądu rejonowego położonego w okręgu zamieszkania aplikanta.

2. Dyrektor Krajowej Szkoły kierując aplikanta na staż, uzgadnia z prezesem właściwego sądu apelacyjnego miejsce i szczegółowe warunki odbywania stażu.

§ 7. 1. Po każdym cyklu zajęć i praktyk, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1, przeprowadza się sprawdzian wiedzy z zakresu tych zajęć i praktyk, odrębnie dla każdego aplikanta, przede wszystkim w zakresie umiejętności jej praktycznego wykorzystania.

2. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1, odbywa się w Krajowej Szkole, w terminie określonym w programie aplikacji. Sprawdzian przeprowadza 3-osobo-wa komisja powołana przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród jej wykładowców biorących udział w szkoleniu aplikantów.

3. Szczegółowy zakres tematyczny, a także metody i formy przeprowadzenia oraz oceny każdego sprawdzianu, opracowuje komisja, o której mowa w ust. 2.

4. Oceny sprawdzianu są formułowane w systemie punktowym w skali od O do 5 punktów. Warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest uzyskanie co najmniej 2 punktów.

§ 8. 1. Dyrektor Krajowej Szkoły może udzielić aplikantowi zezwolenia na przystąpienie do sprawdzianu w terminie późniejszym, jeżeli uzna, że choroba, wypadek losowy lub inna wskazana i udokumentowana przez aplikanta przyczyna uniemożliwiają przystąpienie do sprawdzianu w wyznaczonym terminie.

2. Aplikant, który nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie i uzyskał zezwolenie, o którym w ust. 1, a także aplikant, który nie zaliczył sprawdzianu, może przystąpić ponownie do sprawdzianu tylko raz, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Krajowej Szkoły.

3. Do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, przepis § 7 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 9. 1. Oceny przebiegu praktyk i stażu dokonuje patron w systemie punktowym w skali od O do 5 punktów. Do tej oceny dołącza zwięzłe pisemne uzasadnienie. Warunkiem zaliczenia każdej z praktyk i każdego ze staży w przypadku aplikacji sędziowskiej jest uzyskanie co najmniej 2 punktów.

2. Punkty uzyskane przez aplikanta w wyniku oceny wszystkich praktyk są sumowane z punktami uzyskanymi ze sprawdzianów, o których mowa w § 7 ust. 4.

§ 10. Wzór dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej określa załącznik do rozporządzenia.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.