ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Członkowi Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) 0,8 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za każdą osobę zdającą część pisemną egzaminu,

2) 3,8 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za każdą osobę zdającą część ustną egzaminu

— jednakże wynagrodzenie członka Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu nie może być niższe niż 100 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. W przypadku gdy do egzaminu przystąpi mniej niż 5 osób, członkowi Komisji Egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za każdą osobę zdającą egzamin.

§ 2. Wynagrodzenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej stanowi 150 % wynagrodzenia członka Komisji Egzaminacyjnej, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka.

§ 3. 1. Wysokość wynagrodzenia członka zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin za opracowanie 10 pytań wchodzących w skład testu lub opracowanie zadania problemowego wynosi 25 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Wysokość wynagrodzenia członka zespołu, o którym mowa w ust. 1, za opracowanie zestawu składającego się z 10 pytań na część ustną egzaminu wynosi 8 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.