ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego

Na podstawie art. 31i pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Określa się wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2013 r. (poz. 1521)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 759 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 829 i 1513.