ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury (Dz. U. Nr 169, poz. 1410 i Nr 264, poz. 2204) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) tabele stanowisk, zaszeregowań, dodatku funkcyjnego i kwalifikacji wymaganych od pracowników, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „najniższym wynagrodzeniu zasadniczym”, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, zwanych dalej „pracownikami”, w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w § 1 pkt 1.

§ 3. Dyrektor Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, zwany dalej „Dyrektorem Krajowego Centrum”, może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.

§ 4. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności Dyrektor Krajowego Centrum może przyznać pracownikowi na czas określony dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny może być przyznawany również ze względu na charakter pracy i zakres wykonywanych zadań; dodatek przyznaje się na czas określony, a w indywidualnych przypadkach także na czas nieokreślony.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nie-przekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

4.  Dodatek specjalny może być podwyższany w szczególnie uzasadnionych przypadkach do kwoty nieprzekraczającej 60% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

5. Przepisy ust. 1—4 nie dotyczą pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi.

§ 5. 1. Pracownikowi przysługuje dodatek za prace wykonywane w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia:

1) przy pierwszym stopniu uciążliwości lub szkodliwości — w wysokości do 5%,

2) przy drugim stopniu uciążliwości lub szkodliwości — w wysokości do 10 %,

3) przy trzecim stopniu uciążliwości lub szkodliwości — w wysokości do 15 %

— najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Wykaz prac, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3. Prace określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia w pkt 1 lit. d i e oraz pkt 2 lit. b, d i e uważa się za wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uzasadniających przyznanie dodatku, jeżeli w środowisku pracy są przekroczone najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia określone w odrębnych przepisach, stwierdzone przez laboratoria, o których mowa w przepisach w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

4. Dodatek przysługuje pracownikom wykonującym prace określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia w pkt 1, 2 i pkt 3 lit. a, c—h, co najmniej przez 80 godzin w miesiącu, natomiast pracownikom wykonującym prace określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia w pkt 3 lit. b — przez połowę dopuszczalnego czasu przebywania w strefie zagrożenia.

§ 6. 1. Tworzy się fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń osobowych, pozostający w dyspozycji Dyrektora Krajowego Centrum.

2. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany przez Dyrektora Krajowego Centrum w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

§ 7. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 8. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 1) ).

§ 9.1. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi tworzy się fundusz premiowy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

2. Wysokość funduszu premiowego, o którym mowa w ust. 1, oraz warunki przyznawania premii ustala Dyrektor Krajowego Centrum.

§ 10. 1. Kierowcy, z wyjątkiem kierowcy samochodu osobowego, za powierzone mu dodatkowe czynności niewchodzące w zakres jego normalnych obowiązków przysługuje dodatek w wysokości nieprzekraczającej 60% najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, za wykonywanie poszczególnych czynności ustala Dyrektor Krajowego Centrum, uwzględniając rodzaj czynności i ich uciążliwość.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2006 r. (poz. 1114)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 133, poz. 935.