ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (Dz. U. Nr 47, poz. 243) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wysokość opłaty egzaminacyjnej stanowi równowartość 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku przeprowadzenia egzaminu.”.

§ 2. Przepis § 18 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem ma zastosowanie do opłaty egzaminacyjnej wnoszonej przez osoby ubiegające się o licencję syndyka, począwszy od egzaminu przeprowadzanego w 2012 r.

§ 3. Różnica w opłacie egzaminacyjnej za rok 2012, powstała w wyniku wniesienia opłaty w kwocie wyższej niż określona w § 18 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, podlega zwrotowi.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 239, poz. 1590 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.