ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wykazu kodów stosowanych przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących kwalifikacji prawnej czynu zabronionego przyjętej w orzeczeniu oraz orzeczonych kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych, oraz sposobu zastosowania tych kodów

Na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz kodów stosowanych przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących kwalifikacji prawnej czynu zabronionego przyjętej w orzeczeniu;

2) wykaz kodów stosowanych przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących orzeczonych kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych;

3) sposób zastosowania kodów, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 2. 1. Przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących kwalifikacji prawnej czynu zabronionego przyjętej w orzeczeniu stosuje się kod odpowiadający tej kwalifikacji.

2. W przypadku gdy danej kwalifikacji prawnej czynu zabronionego nie odpowiada żaden kod, stosuje się kod „kategoria otwarta” odnoszący się do właściwego lub najbardziej zbliżonego kodu kwalifikacji prawnej czynu zabronionego. W przypadku braku takiego kodu stosuje się kod „pozostałe przestępstwa”.

3. Wykaz kodów używanych przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących kwalifikacji prawnej czynu zabronionego przyjętej w orzeczeniu stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących orzeczonych kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych stosuje się kod odpowiadający każdej z orzeczonych kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych.

2. W przypadku gdy orzeczonej karze i środkowi karnemu, jak również środkowi zabezpieczającemu, wychowawczemu, poprawczemu i wychowawczo-leczniczemu nie odpowiada żaden kod, stosuje się kod „kategoria otwarta” odnoszący się do właściwego lub najbardziej zbliżonego kodu kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych. W przypadku braku takiego kodu stosuje się kod „pozostałe kary i środki”.

3. Wykaz kodów używanych przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących orzeczonych kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych i wychowawczo-leczniczych stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Kwalifikacjom prawnym czynów zabronionych, karom, środkom karnym, jak również środkom zabezpieczającym, wychowawczym, poprawczym i wychowawczo-leczniczym kody przyporządkowuje Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2012 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2012 r. (poz. 367)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 432 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 212, poz. 1385 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 240, poz. 1430 i 1432.