ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie prowadzenia wykazów służbowych sędziów

Na podstawie art. 67 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór oraz sposób prowadzenia wykazów służbowych sędziów.

§ 2. 1. Dla sędziego prowadzi się jeden wykaz służbowy, zwany dalej „wykazem”, bez względu na zmianę stanowiska lub miejsca służbowego sędziego.

2. Wykaz otwiera się z dniem objęcia przez sędziego pierwszego stanowiska sędziowskiego.

3. Wykaz zamyka się z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego.

4. W razie powrotu sędziego na poprzednio zajmowane stanowisko w trybie art. 98 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej „ustawą”, wykaz, który go dotyczy, otwiera się ponownie i prowadzi w dalszym ciągu.

§ 3. Wzór wykazu określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Wykaz może być prowadzony przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych.

§ 5. 1. Wpisu danych do wykazu dokonuje się na podstawie dokumentów gromadzonych w aktach osobowych sędziego bądź na podstawie innych dokumentów lub informacji, stwierdzających fakty ujawniane w wykazie, niezwłocznie po powzięciu o nich wiadomości.

2. Prezes sądu rejonowego niezwłocznie przekazuje prezesowi przełożonego sądu okręgowego informacje stanowiące podstawę wpisu danych do wykazów prowadzonych dla sędziów sądów rejonowych.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do informacji przekazywanych prezesowi sądu rejonowego przez prezesa sądu okręgowego.

§ 6. 1. Wpisy nieaktualne przekreśla się, umieszczając na marginesie adnotację o dacie przekreślenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. W razie pomyłki przy dokonywaniu wpisu przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 7. 1. Wykazy przechowuje się w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieuprawnionym.

2. Wykaz udostępnia się jedynie osobom uprawnionym do dostępu do akt osobowych sędziego.

3. Prezesi sądów prowadzący wykazy zapewniają Ministrowi Sprawiedliwości dostęp do tych wykazów.

§ 8. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia prezesi sądów przeniosą dane zawarte w wykazach prowadzonych na dotychczasowych zasadach do wykazów założonych na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364 oraz z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie wzoru wykazów służbowych dla sędziów sądów powszechnych oraz sposobu ich prowadzenia (Dz. U. Nr 26, poz. 262), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 203, poz. 1192).