ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację radcowską

Na podstawie art. 332 ust. 7 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację radcowską (Dz. U. Nr 258, poz. 2163) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Pytania na egzamin konkursowy przygotowywane są najpóźniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu konkursowego, na posiedzeniach zespołu konkursowego zwoływanych przez przewodniczącego zespołu konkursowego.”;

2) w § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Członkowie zespołu konkursowego uzgadniają brzmienie pytań na egzamin konkursowy. Ostateczne brzmienie pytania ustala przewodniczący zespołu konkursowego.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przewodniczący zespołu konkursowego wyznacza spośród członków zespołu sekretarza, który z posiedzeń zespołu konkursowego i jego ustaleń sporządza protokół. Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz.”;

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opracowany zestaw pytań na egzamin konkursowy drukowany jest i przechowywany w sposób uniemożliwiający jego nieuprawnione ujawnienie, a następnie przekazywany jest do poszczególnych komisji w ilości odpowiadającej liczbie osób dopuszczonych do egzaminu konkursowego, powiększonej o pięć egzemplarzy zestawów wraz z odpowiedziami dla każdej komisji.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pytania na egzamin konkursowy przekazywane są do poszczególnych komisji, w dniu wyznaczonym jako termin egzaminu konkursowego, przed rozpoczęciem egzaminu konkursowego nie wcześniej niż 2 godziny, w sposób uniemożliwiający nieuprawnione ujawnienie.”;

5) uchyla się § 6;

6) w § 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Kopertę z odpowiedziami komisja otwiera nie wcześniej niż 2 godziny po zakończeniu egzaminu konkursowego. Z czynności tej sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji konkursowej.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205.