ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych

Na podstawie art. 365 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty:

1)   od wniosku o wydanie w postaci papierowej:

a)   odpisu zwykłego księgi wieczystej — 30 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zwykłych

b)   odpisu zupełnego księgi wieczystej — 60 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zupełnych

c)   wyciągu z księgi wieczystej:

—  15 zł — za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,

—  20 zł — za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,

—  25 zł — za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,

—  30 zł — za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej, pomnożone przez liczbę żądanych wyciągów,

d)   zaświadczenia o zaniknięciu księgi wieczystej — 10 zł pomnożone przez liczbę żądanych zaświadczeń;

2)   od złożonego, na podstawie art. 364 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wniosku o wydanie, w celu samodzielnego wydrukowania:

a)   odpisu zwykłego księgi wieczystej — 20 zł,

b)   odpisu zupełnego księgi wieczystej — 50 zł,

c)   wyciągu z księgi wieczystej:

—  5 zł — za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,

—  10 zł — za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,

—  15 zł — za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,

—  20 zł — za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej,

d) zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej — 5 zł;

3) od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych — 20 zł.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2013 r. 2)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 830, 941 i 1289.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (Dz. U. Nr 156, poz. 1528), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. poz. 941).