ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski oraz wykazu tytułów aktów prawnych

Na podstawie art. 36 ust. 12 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, ze zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   tryb i sposób działania zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski, zwanego dalej „zespołem”;

2)   tryb i sposób ustalenia wykazu tytułów aktów prawnych, o którym mowa w art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, zwanej dalej „ustawą”;

3)   tryb i sposób zgłaszania propozycji pytań testowych i prawidłowych odpowiedzi oraz propozycji zadań na egzamin radcowski;

4)   tryb i sposób przygotowania, przechowywania oraz przekazywania komisjom egzaminacyjnym do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, zwanym dalej „komisjami egzaminacyjnymi”, zestawu pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi i wykazu prawidłowych odpowiedzi oraz zadań na egzamin radcowski;

5)   tryb i sposób zapewnienia zgodności wykazu prawidłowych odpowiedzi z obowiązującym stanem prawnym;

6)   tryb i sposób zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej zespołu;

7)   wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków zespołu.

§ 2. 1. Prace zespołu odbywają się na posiedzeniach.

2. Przewodniczący zespołu lub jego zastępca dokonuje podziału prac między członków zespołu, uwzględniając ich wiedzę i doświadczenie, a także wyznacza spośród członków zespołu sekretarza, który sporządza protokół z posiedzeń zespołu. Protokół podpisują przewodniczący zespołu lub jego zastępca i sekretarz.

§ 3. 1. Każdy członek zespołu zgłasza przewodniczącemu zespołu lub jego zastępcy, w terminie przez nich wskazanym, na piśmie oraz na informatycznym nośniku danych, propozycje tytułów aktów prawnych, które mogą być umieszczone w wykazie tytułów aktów prawnych, o którym mowa w art. 36 ust. 6 ustawy.

2. Wykaz tytułów aktów prawnych ustalony przez zespół przewodniczący zespołu lub jego zastępca przekazuje do zatwierdzenia Ministrowi Sprawiedliwości, nie później niż w terminie 115 dni przed terminem egzaminu radcowskiego.

3. W przypadku gdy Minister Sprawiedliwości nie zatwierdzi przekazanego wykazu tytułów aktów prawnych, zgłaszając uwagi, zespół ponownie ustala wykaz tytułów aktów prawnych, uwzględniając te uwagi.

4. Wykaz tytułów aktów prawnych przewodniczący zespołu lub jego zastępca przekazuje do zatwierdzenia Ministrowi Sprawiedliwości nie później niż 100 dni przed terminem egzaminu radcowskiego.

§ 4. 1. Przewodniczący zespołu lub jego zastępca, niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości wykazu tytułów aktów prawnych, o którym mowa w art. 36 ust. 6 ustawy, na piśmie informuje rady okręgowych izb radców prawnych o możliwości zgłaszania propozycji pytań testowych wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz propozycji zadań na egzamin radcowski.

2. Propozycje pytań testowych zgłaszane są na piśmie oraz na informatycznym nośniku danych, w formie pytań testowych zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Do każdego pytania testowego wskazuje się prawidłową odpowiedź z określeniem jej podstawy prawnej.

3. Propozycje zadań na egzamin radcowski wraz ze wskazaniem istotnych zagadnień, których ocena przez zdającego powinna być uwzględniona w rozwiązaniu zadania, zwanym dalej „opisem istotnych zagadnień”, zgłaszane są na piśmie oraz na informatycznym nośniku danych.

4. Propozycje pytań testowych wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadań wraz z opisem istotnych zagadnień powinny zostać zgłoszone w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1.

5. Propozycje pytań testowych wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadań wraz z opisem istotnych zagadnień zgłoszone po upływie terminu określonego w ust. 4, mogą pozostać nierozpoznane przez zespół.

§ 5. 1. Każdy członek zespołu zgłasza na piśmie propozycje:

1)   pytań testowych zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa; do każdego pytania testowego wskazuje prawidłową odpowiedź z określeniem jej podstawy prawnej;

2)   zadań na egzamin radcowski z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego wraz z opisem istotnych zagadnień.

2. Członkowie zespołu uzgadniają wspólnie treść pytań testowych i zadań na egzamin radcowski oraz opracowują na potrzeby egzaminu radcowskiego akta lub opisy stanów faktycznych będące podstawą zadań na egzamin radcowski.

3. Po sporządzeniu zestawu pytań testowych w formie testu jednokrotnego wyboru zespół sporządza wykaz prawidłowych odpowiedzi.

4. Po sporządzeniu zadań na egzamin radcowski zespół sporządza opis istotnych zagadnień.

§ 6. Przewodniczący zespołu lub jego zastępca sprawdza, czy wykaz prawidłowych odpowiedzi jest zgodny ze stanem prawnym obowiązującym w dniu egzaminu radcowskiego oraz z wykazem tytułów aktów prawnych. W przypadku zmiany stanu prawnego zespół sporządza nowy wykaz prawidłowych odpowiedzi.

§ 7. 1. Przewodniczący zespołu lub jego zastępca przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości zestaw pytań testowych wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadania wraz z opisem istotnych zagadnień na piśmie i na informatycznym nośniku danych niezwłocznie po ich sporządzeniu w celu wydrukowania i przekazania poszczególnym komisjom egzaminacyjnym.

2. Na podstawie zestawu pytań testowych oraz wykazu prawidłowych odpowiedzi Minister Sprawiedliwości przygotowuje kartę odpowiedzi, stanowiącą formularz, na którym zdający zaznacza udzielone odpowiedzi.

3. Zestaw pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi oraz zadania na egzamin radcowski są drukowane w ilości uwzględniającej liczbę osób dopuszczonych do egzaminu radcowskiego, zwiększonej o 6 egzemplarzy dodatkowych dla każdej komisji egzaminacyjnej, z których jeden jest przeznaczony dla przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy, i przechowywane w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie. Wykaz prawidłowych odpowiedzi jest drukowany i przekazywany w jednym egzemplarzu dla przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy, a opis istotnych zagadnień jest drukowany i przekazywany w dwóch egzemplarzach do każdego zadania dla komisji egzaminacyjnej.

4. Jeżeli do egzaminu radcowskiego przed daną komisją egzaminacyjną dopuszczonych zostało mniej niż 10 osób, liczbę zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski powiększa się o dwa egzemplarze ponad liczbę osób dopuszczonych do egzaminu, a w przypadku gdy do egzaminu przed daną komisją egzaminacyjną dopuszczonych zostało co najmniej 10 osób, nie więcej jednak niż 30, liczbę egzemplarzy powiększa się o trzy egzemplarze ponad liczbę osób dopuszczonych do egzaminu radcowskiego.

§ 8. 1. Zestawy pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi i wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadania na każdą część egzaminu radcowskiego są przekazywane w formie przesyłki przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy i jednemu członkowi komisji egzaminacyjnej za pokwitowaniem odbioru, nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem egzaminu, z zastrzeżeniem, że zestawy pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi i wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadania na każdą część egzaminu radcowskiego są zapakowane oddzielnie i odpowiednio oznakowane, w ilości, o której mowa w § 7.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, odbierając przesyłki, sprawdzają, czy nie zostały one naruszone w sposób umożliwiający dostęp do zestawu pytań testowych i wykazu prawidłowych odpowiedzi oraz zadań. Z czynności tej sporządza się protokół, który podpisują osoby odbierające przesyłkę.

§ 9. W ramach obsługi administracyjno-biurowej zespołu, Minister Sprawiedliwości uzgadnia z przewodniczącym zespołu lub jego zastępcą terminarz pracy zespołu i zapewnia zespołowi miejsce i odpowiednie warunki pracy.

§ 10. 1. Przewodniczącemu oraz członkom zespołu przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1)   trzyipółkrotności przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm. 2) ) — dla przewodniczącego zespołu;

2)   dwuipółkrotności przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych — dla pozostałych członków zespołu.

2. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał roku poprzedzającego, przyjmuje się podstawę ustalenia wynagrodzenia w dotychczasowej wysokości.

§ 10a. 3) W latach 2012 i 2013 podstawą ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków zespołu jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2010 r., ogłoszone w sposób wskazany w § 10 ust. 1.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 4) . 5)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830 oraz z 2013 r. poz. 829.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203, z 2012 r. poz. 118, 251, 637, 664 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 240, 786, 960 i 1036.

3) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski oraz wykazu tytułów aktów prawnych (Dz. U. poz. 699), które weszło w życie z dniem 21 czerwca 2012 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski oraz wykazu tytułów aktów prawnych (Dz. U. poz. 1319), które weszło w życie z dniem 6 grudnia 2012 r.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 maja 2009 r.

5) Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829) przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 36 ust. 12 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych pozostają w mocy do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 36 ust. 12 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, nie dłużej jednak niż do dnia 24 sierpnia 2014 r.