ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

Na podstawie art. 13 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Znosi się sądy grodzkie (wydziały grodzkie) w następujących sądach rejonowych:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Częstochowie, w Sądzie Rejonowym w Lublińcu,

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Olsztynie:

a) w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach – Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim,

b) w Sądzie Rejonowym w Ełku – Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Olecku,

3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu, w Sądzie Rejonowym w Szamotułach – Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Obornikach,

4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Radomiu, w Sądzie Rejonowym w Przysusze – Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Szydłowcu,

5) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku, w Sądzie Rejonowym w Bytowie – Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Miastku,

6) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach, w Sądzie Rejonowym w Suwałkach – Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Sejnach

– utworzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160, z późn. zm. 2) ).

§ 2. Tworzy się w następujących sądach rejonowych sądy grodzkie (wydziały grodzkie):

1) w Sądzie Rejonowym w Lublinie;

2) w Sądzie Rejonowym w Miastku;

3) w Sądzie Rejonowym w Olecku;

4) w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu;

5) w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich;

6) w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie;

7) w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu;

8) w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu;

9) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;

10) w Sądzie Rejonowym w Zamościu;

11) w Sądzie Rejonowym w Żarach.

§ 3. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160, z późn. zm. 2) ) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 4 uchyla się pkt 1a;

2) w ust. 6:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w Sądzie Rejonowym w Gdyni – dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy z obszaru miasta Gdynia,

b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2–5 ustawy z obszaru miasta Gdynia,”,

b) w pkt 10 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Pucku dla miast: Hel, Jastarnia, Puck i Władystawowo oraz gmin: Kosakowo, Krokowa i Puck,”;

3) w ust. 8 w pkt 3 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

5) w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy;”;

4) w ust. 11 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu – trzy wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy – z obszaru właściwości tego Sądu,

b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1–4 ustawy, w których nazwiska obwinionych i oskarżonych zaczynają się na litery od A do Ł,

c) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1–4 ustawy, w których nazwiska obwinionych i oskarżonych zaczynają się na litery od M do Ż,”;

5) po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu:

„12a. w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koninie:

1) w Sądzie Rejonowym w Kole – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

2) w Sądzie Rejonowym w Koninie – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

3) w Sądzie Rejonowym w Słupcy – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

4) w Sądzie Rejonowym w Turku – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy;”;

6) w ust. 17 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w Sądzie Rejonowym w Lublinie – sześć wydziałów obejmujących obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1–4 ustawy z obszaru miasta Lublina objętego właściwością miejscową I, II i V Komisariatu Policji, w tym spraw o wykroczenia, w których z wnioskami o ukaranie występują inni poza Policją, uprawnieni oskarżyciele publiczni, a także spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2 ustawy z obszaru miasta Lublina,

b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1, 3 i 4 ustawy z obszaru miasta Lublina objętego właściwością miejscową III, IV, VI, VII i VIII Komisariatu Policji,

c) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy z obszaru miasta Lublina,

d) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Bychawie – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy z obszaru gmin: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Konopnica, Krzczonów, Rybczewice, Strzyżewice i Zakrzew,

e) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Łęcznej – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy z obszaru gmin: Ludwiń, Łęczna, Milejów, Puchaczów, Spiczyn i Wólka,

f) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Świdniku – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy z obszaru miasta Świdnik oraz gmin: Jastków, Mełgiew, Niemce, Piaski i Trawniki,”;

7) w ust. 19 uchyla się pkt 2, 6, 8 i 8a;

8) ust. 21 otrzymuje brzmienie:

„21. w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Olsztynie:

1) w Sądzie Rejonowym w Ełku – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

2) w Sądzie Rejonowym w Giżycku – dwa wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla miasta Giżycko oraz gmin: Giżycko, Miłki, Ryn i Wydminy,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Węgorzewie – dla gmin: Budry, Kruklanki, Pozezdrze i Węgorzewo,

3) w Sądzie Rejonowym w Mrągowie – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

4) w Sądzie Rejonowym w Olecku – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

5) w Sądzie Rejonowym w Olsztynie – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy,

6) w Sądzie Rejonowym w Piszu – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

7) w Sądzie Rejonowym w Szczytnie – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy;”;

9) w ust. 26:

a) uchyla się pkt 5, 6, 9 i 12,

b) w pkt 8:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2–4 ustawy z obszaru części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Stare Miasto oraz gminy Suchy Las,”,

– lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 i 5 ustawy z obszaru części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Stare Miasto oraz gminy Suchy Las,”,

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) w Sądzie Rejonowym w Szamotułach – Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Międzychodzie – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy z obszaru gmin: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód i Sieraków,”;

10) w ust. 27:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w Sądzie Rejonowym w Przysusze – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,”,

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,”;

11) po ust. 29 dodaje się ust. 29a w brzmieniu:

„29a. w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sieradzu:

1) w Sądzie Rejonowym w Łasku – dwa wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla gmin: Buczek, Dobroń, Lutomiersk, Łask, Sędziejowice, Widawa i Wodzierady,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Poddębicach dla gmin: Dalików, Pęczniew, Poddębice, Uniejów, Wartkowice i Zadzim,

2) w Sądzie Rejonowym w Sieradzu – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

3) w Sądzie Rejonowym w Wieluniu – trzy wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla gmin: Biała, Czarnożyty, Konopnica, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Wieluń i Wierzchlas,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Pajęcznie dla gmin: Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Pajęczno, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie i Sulmierzyce,

c) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Wieruszowie dla gmin: Bolesławiec, Czastary, Galewice, Lututów, Łubnice, Sokolniki i Wieruszów,

4) w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy;”;

12) w ust. 30:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w Sądzie Rejonowym w Bytowie – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,”,

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) w Sądzie Rejonowym w Miastku – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,”;

13) ust. 31 otrzymuje brzmienie:

„31. w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach:

w Sądzie Rejonowym w Suwałkach – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy;”;

14) w ust. 34 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu – dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 i 5 ustawy,

b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2–4 ustawy;”;

15) w ust. 39 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu – trzy wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy z obszaru części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Psie Pole,

b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

c) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Fabryczna,”;

16) w ust. 40 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w Sądzie Rejonowym w Zamościu – dwa wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla miasta Zamość oraz gmin: Adamów, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Tabunie, Nielisz, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Zamość i Żółkiewka,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Szczebrzeszynie dla gmin: Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn i Zwierzyniec;”;

17) w ust. 41 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w Sądzie Rejonowym w Żarach – dwa wydziały obejmujące łącznie obszar właściwości tego Sądu do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy:

a) Wydział Grodzki dla miast Łęknica i Żary oraz gmin: Lipinki Łużyckie, Przewóz, Trzebiel i Żary,

b) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Lubsku dla gmin: Brody, Jasień, Lubsko i Tuplice.”.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 304.

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 84, poz. 761 i Nr 179, poz. 1496 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1053 i Nr 219, poz. 2165.

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 84, poz. 761 i Nr 179, poz. 1496 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1053 i Nr 219, poz. 2165.