ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia przełożonych właściwych do dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz trybu postępowania w tych sprawach

Na podstawie art. 228 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przełożonym właściwym do dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariusza Służby Więziennej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, jest kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, zwany dalej „kierownikiem jednostki”, właściwej w sprawach wypłaty uposażenia funkcjonariusza.

§ 2. Potrąceń dokonuje się z pierwszej wypłaty uposażenia następującej po doręczeniu kierownikowi jednostki sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego bądź innego dokumentu określonego w przepisach, o których mowa w art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, złożonego przez właściwy organ egzekucyjny lub wierzyciela.

§ 3. 1. W przypadku przeniesienia funkcjonariusza do innej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej kierownik dotychczasowej jednostki wystawia zaświadczenie, w którym określa wysokość dokonanych już potrąceń, pozostałego zadłużenia oraz miesięcznych bieżących obciążeń, i przekazuje je kierownikowi jednostki, do której funkcjonariusz został przeniesiony, wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę do dokonywania potrąceń.

2. Kierownik jednostki, do której funkcjonariusz został przeniesiony, zawiadamia organ egzekucyjny lub wierzyciela o otrzymaniu dokumentów, o których mowa w ust. 1, i na ich podstawie dokonuje dalszych potrąceń.

3.  W przypadku zawieszenia, wstrzymania lub przywrócenia funkcjonariuszowi wypłaty pełnego uposażenia kierownik jednostki zawiadamia o tym organ egzekucyjny lub wierzyciela, na których wezwanie dokonuje się potrąceń.

§ 4. Kierownik jednostki przekazuje kwoty dokonanych potrąceń zgodnie z treścią tytułów wykonawczych bądź wskazaniem organów egzekucyjnych lub wierzycieli.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1)


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie określenia przełożonych właściwych do dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz trybu postępowania w tych sprawach (Dz. U. Nr 206, poz. 2007), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578).