ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Na podstawie art. 249 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Osobie osadzonej w zakładzie karnym lub areszcie śledczym wydaje się:

1)   odzież, bieliznę, obuwie, pościel, środki higieny, środki do utrzymania czystości w celach mieszkalnych oraz sprzęt stołowy;

2)   odzież, obuwie i przedmioty niezbędne do wykonywania pracy przez osoby osadzone zatrudnione przez administrację zakładu karnego lub aresztu śledczego na danym stanowisku pracy.

2. Normy należności przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dla osób osadzonych oraz sposób ich wydawania i użytkowania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Normy należności przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dla osób osadzonych zatrudnionych przez administrację zakładu karnego i aresztu śledczego według stanowisk pracy oraz sposób ich wydawania i użytkowania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Osobie osadzonej wydaje się, w przypadku zatrudnienia na więcej niż jednym stanowisku pracy, przedmioty według zestawów, odpowiednie do rodzaju pracy wykonywanej na tych stanowiskach. Przedmioty powtarzające się w zestawach wydaje się tylko w ramach jednego zestawu.

5. Uprawnienie do przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powstaje z dniem zatrudnienia osoby osadzonej na danym stanowisku pracy i wygasa z dniem zwolnienia z danego stanowiska lub przeniesienia na inne stanowisko pracy.

§ 2. 1. Cele oraz inne pomieszczenia, o ile występują w zakładzie karnym i areszcie śledczym, wyposaża się w podstawowy sprzęt kwaterunkowy oraz w inne przedmioty.

2. Normy wyposażenia i sprzętu kwaterunkowego cel i innych pomieszczeń służących do obsługi osób osadzonych oraz sposób ich użytkowania określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. Normy wyposażenia pomieszczeń podmiotów leczniczych oraz sposób ich użytkowania określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Osobie osadzonej wydaje się odzież i bieliznę odpowiednią do pory roku.

2. Rozróżnia się okres letni, obejmujący miesiące od maja do sierpnia, i okres zimowy, obejmujący miesiące od listopada do lutego. Miesiące: marzec, kwiecień, wrzesień i październik stanowią okres przejściowy, w którym osoba osadzona może nosić odzież letnią i zimową.

§ 5. 1. W przypadku utraty lub zniszczenia oraz zużycia przedmiotów i sprzętu kwaterunkowego, o których mowa w § 1-3, wydaje się osobie osadzonej inne przedmioty tego samego rodzaju, bez względu na przyczynę ich braku lub utraty przez nie wartości użytkowej.

2. W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy osoba osadzona zniszczyła środek higieniczny lub w wyniku celowego działania doprowadziła do utraty tego środka, dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego może odmówić wydania kolejnego środka higieny do czasu, w którym zniszczony lub utracony środek higieny miał być wykorzystany. Nie można odmówić wydania kolejnego środka higieny w sytuacji, gdy skazany nie posiada własnych środków finansowych wystarczających na zakup takiego środka.

§ 6. 1. Piżamy, koszule nocne, ręczniki i ścierki do wycierania naczyń wymienia się co tydzień lub częściej w zależności od potrzeb, odzież i obuwie w zależności od potrzeb, pościel co dwa tygodnie lub częściej w zależności od potrzeb.

2. Przedmioty, które z chwilą wydania przechodzą na własność osoby osadzonej, osoba osadzona pierze we własnym zakresie.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014 r. (poz. 200)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 734, Nr 185, poz. 1092, Nr 217, poz. 1280 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 628 i 1247.