ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Więziennej określone w tabelach stanowiących załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Stawki uposażenia zasadniczego w wysokości określonej w załączniku do niniejszego rozporządzenia stosuje się przy ustalaniu uposażeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Więziennej od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 260, poz. 2594).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2005 r. (poz. 156)

TABELE UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703.