ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wzorów arkuszy oceny pracy i indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego

Na podstawie art. 106e ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wzory arkuszy:

1)   oceny pracy sędziego;

2)   indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego.

2. Wzór arkusza, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzór arkusza, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2013 r. (poz. 1481)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 662, 1165,1247 i 1433.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie oceny pracy i opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego (Dz. U. poz. 1455), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. poz. 662).