ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu uzyskiwania informacji o kandydacie na aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 i Nr 56, poz. 459) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb uzyskiwania, sporządzania i przekazywania przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji informacji o osobie ubiegającej się o przyjęcie na aplikację ogólną, sędziowską lub prokuratorską, zwanej dalej „kandydatem na aplikanta”, oraz wzór kwestionariusza tej informacji.

§ 2. 1. Na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zwanego dalej „Dyrektorem Krajowej Szkoły”, komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata na aplikanta, zwany dalej „komendantem”, zarządza sporządzenie informacji o kandydacie na aplikanta.

2. Dyrektor Krajowej Szkoły wskazuje we wniosku dane osobowe kandydata na aplikanta: imię (imiona) i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, miejsce zamieszkania, miejsce pobytu —jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania — oraz cel sporządzenia informacji.

§ 3. 1. Podstawę sporządzenia informacji o kandydacie na aplikanta stanowią materiały o kandydacie na aplikanta uzyskane w oparciu o dane zgromadzone w policyjnych systemach informatycznych.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, sporządza się i przekazuje Dyrektorowi Krajowej Szkoły w terminie określonym przez komendanta, nie dłuższym niż 14 dni od daty wpływu wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

3. Wzór kwestionariusza informacji o kandydacie na aplikanta stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.